فرضیه های تحقیق فرضیه های اصلی

بین اهمال کاری تحصیلی ،انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه  ناحیه یک کرمان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی

  • بین اهمال کاری عمدی ، انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
  • بین اهمال کاری ناشی از خستگی روانی و جسمی ، انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
  • بین اهمال کاری ناشی از بی برنامگی ، انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.

مفهوم پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی به توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطلاق می شود که به وسیله آزمون های فراگیری استاندارد شده یا آزمون های معلم ساخته اندازه گیری می شود. به طور کلی این اصطلاح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است، به طوری که بتوان آنها را در مقوله کلی عوامل مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار داد( سلیمان نژاد و همکاران .( ۲۰۰۲

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برا ی جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنها در جامعه علاقه مند و نگران است و انتظار دارد دانش اموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که باید پیشرفت و تعالی یابند(پورشافعی، .(۱۳۷۰

مفهوم اهمال کاری

اهمال کاری از فعل لاتین پروکراستینر۱ به معنی مسامحه کردن ، طفره رفتن و تعامل ورزیدن مشتق شده که معنی تحت الفظی آن تعویق انداختن کارها به روز دیگر است .دیسمون(۱۹۹۳ )۲ به نقل از سواری.همچنین میلیگرام,۳ میتالم و لوینسون(۱۹۹۸)۴به نقل از سواری کریم (۱۳۹۰)اهمال کاری را یک ویژگی یا یک نقص رفتاری می دانندکه به شکل عقب انداختن یک تکلیف یا یک تصمیم گیری نمایان می شود.

اهمال کاری متشکل از دو بخش پرو به معنی جلو، پیش و در حمایت از و راستینوز۵به معنی تا فردا تشکیل شده است و معنی تحت الفظی آن تا فردا است.

در تعریف تعلل، دو عنصر اساسی را متمایز ساخته اند: اول اینکه، تعلل، سندرمی است که به آسیب های فراوان جسمی و روحی برای فرد می انجامد و دوم آنکه، فرد به صورت غیر عقلایی از انجام کار یا وظیفه ای مشخص، اجتناب می کند (پیکی و بنت۶، .(۲۰۱۰ در مجموع تعلل، به آینده محول کردن کاری است که به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی از زیر بار انجام آن شانه خالی می کنیم. به همین دلیل اغلب اهمالکاری با رنج و ناراحتی روان شناختی همراه است.

بنابراین تعریف اهمال کاری این است که کاری را که تصمیم به اجرای آن داریم به آینده موکول کنیم در یک کلمه می توان گفت: جوهره این آسیب روانی “به تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و سهل انگاری در کار” است. بنابراین، اهمال هم در امور فردی و هم جمعی معنا و مفهوم پیدا می کند. در نهایت می توان گفت: در همه این معانی نوعی “این دست آن  دست” کردن نهفته است. (آلیس و جیمزنال۷ ،۱۳۷۵ ،ص (۱۹