سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن فغانی درمی – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
بابک فرهنگ مقدم – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و کارشناس مهندسی لجستیک شرکت ایران خودرو

چکیده:

در این مقاله به اهمیت مدیریت زنجیره عرضه (SCM) و مکانیزم های هماهنگی و یکپارچگی برای مدیریت موفق فر آینده ای لجستیکی در طول شبکة عرضه، می پردازد . در این راستا متغیره ای هد ایت کننده فرآیندهای لجستیکی شناس ایی شده، سپس طراحی و مد ی ریت فر آیندهای لجستیکی به کمک ا ین متغیرها بررسی می شود و چگونگی تعامل مکانیزم ها ی هماهنگی و یکپارچه ساز ی با متغیرها و نتیجتاً با فرآ ینده ای لجستیک ی مورد بحث قرار می گیرد. سپس ایرانخودرو بعنوان یکی از بزرگترین زنجیره های تامین در کشور، در نظر گرفته شده و پیشنهاداتی برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در کل شبکه عرضه با استفاده از اهرم های مدیریتی و همچنین فن آوری اطلاعات ارائه می گردد .