سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خاطره خوشنام – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

بیمارستان ها در زمان بروز حوادث و بحرانها مکانهای بسیار حساسی هستند. هنگامی که حوادث غیر مترقبه ای روی می دهند شرایط کار در بیمارستان ها و مراکز درمانی به طور کامل تغییر می یابد. در این هنگامسیستم باید قادر باشد مجروحین این حوادث را پذیرفته و تحت درمان قرار دهد. تغییرات مورد نظر شامل کلیه فعالیتهاست و انطباق وضعیت بیمارستان با شرایط حوادث غیر مترقبه بر اساس طرح های از پیش تهیه شده امکان پذیر است. بطور کلی اساس کار برای درمان در هنگام حوادث غیر مترقبه این است که فعالیت های زمان عادی پایه فعالیت ها در زمان بحران و حوادث غیر مترقبه بوده و نیازهای ویژه درمانی را نیز در آن زمان را نیز برآورده میسازد. سازماندهی عملیات بیمارستان باید در همان مکان با همان کارکنان که در زمان عادی در بیمارستان فعالیت دارند انجام پذیر باشد. برنامه مورد نظر باید از توانایی و امکانات خود در زمینه پذیرش موارد مختلف ارزیابی دقیقی داشته باشد. این برنامه برای تضمین کارآیی آن در زمان بروز حادثه باید در طی دوره های مشخص مورد مطالعه و تمرین و بازبینی قرار گیرد. مدیران بیمارستان ها باید اطلاعات لازم در زمینه مدیریت بحران راکسب نموده و جهت برنامه ریزی صحیح و جامعه اطلاعاتی را جمع آوری نموده و ضمن شناسایی نقاط ضعف احتمالی درجهت اصلاح آن اقدام لازم و متناسب رابعمل آورند. مانند پرسنل مورد نیاز و متخصص – تشکیل کمیته بحران و ایمنی در بیمارستان – تدوین دستور العمل ایمنی برای مقابله با حوادث – آموزش کارکنان و آشنایی و اطلاع از میزان ایمنی ساختمان بیمارستان برای استفاده در زمان روی دادحوادث غیر مترقبه جهت آماده سازی بیمارستان برای درمان و حوداث غیر مترقبه با افزایش ظرفیت پذیرش و تسریع در درمان کار را اغاز نمود و نهایتا با تغییر وظایف بخش های درمانی به گونه ای که بیمار پس از اخذ مراقبت های خاص به یک بخش دیگر منتقل شودد سطح توان پذیرش بیمارستان را افزایش داد و سریعا به درمان بیمارانپرداخت.