سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا برزگرصفری –

چکیده:

امروزه با توجه به خسارات مالی وجانی شدیدی که حوادث مختلف برای مردم جوامع دارند،به کارگیری سیستم هـای پـیش بینـی وهـشدار و تحقیـق وبررسی در زمینه یافتن بهترین روشها به امری ضروری واجتناب ناپذیر تبدیل شده است .
یکی از این حوادث که سالانه خسارات زیادی به مردم و جامعه وارد می کند،سیل می باشد . سیستم هشدار بهنگام سیل اطمینان حاصل می کند که بهره مندان نهایی سیـستم پـیش بینـی، هـشدار مناسـب را در زمـان مناسـب دریافـت مـی کننـد و عکس العمل مناسب را برای حفظ و به حداقل رسانیدن آسیب به دارایی هایشان انجام می دهند . سیستم های هشدار سیل را با عنایت به نوع و قابلیت فن آوری بکار گرفتـه در اجـزاء مختلـف آن ( در مراحـل سـنجش داده هـای پایـه، مخـابره داده هـا، پردازش و چگونگی پیش بینی سیل ) به دو نوع کلی دستی ۱ و خودکار ۲ تقسیم می کنند . که هریک از این روشها به تفصیل درتحقیـق حاضـر آورده شده است . به طور کلی اجزاء سیستم هشدار سیلاب جامع شامل موارد زیر می باشد :
. ۱ پایش سیلاب
. ۲ پیش بینی شدت و زمان سیلاب ناگهانی و سطح مشخصی از سیلاب
. ۳ تفسیر پیش بینی برای تعیین اثرات سیلاب بر روی سطح تصمیم گیری
. ۴ توزیع و انتشار پیامهای هشدار
. ۵ پاسخگویی به هشدارها از طریق سازمان ها و جوامع درگیر
. ۶ بازنگری سیستم هشدار بعد از وقوع سیلاب
که برای ایجاد و درک درست از سیستم های هشدار سیلاب می بایست کلیه اجزا سیستم را شناخته و مورد ارزیابی قرارداد . سیستم هشدار بهنگام سیل اطمینان حاصل می کند که بهره مندان نهایی سیستم پیش بینی، هشدار مناسب را در زمان مناسب دریافت می کنند و عکس العمل مناسب را برای حفظ و به حداقل رسانیدن آسیب به دارایی هایشان انجام می دهند . (IDNRD,1997) هدف از هشدار اولیه توانمند سازی افراد و جوامع در معرض مخاطرات است تا زمان کافی برای اقدام و عکس العمل مناسب برای کاهش جراحات فردی، از دست رفتن زندگی ها، اموال و آسیب به محیط داشته باشند(ISDR,2006).