مقاله مقادير کلروفيل، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در اثر مصرف اسيد بوريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقادير کلروفيل، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در اثر مصرف اسيد بوريک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد بوريک
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله ضريب استهلاک نوري
مقاله کلروفيل a+b
مقاله کلزا
مقاله محلول پاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مهيمني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بررسي عوامل موثر بر مقدار کلروفيل هاي a، b و ضريب استهلاک نوري به عنوان اجزاي اصلي تاثيرگذار بر ميزان و کارآيي فتوسنتز گياه داراي اهميت فراوان مي باشد. در اين تحقيق براي ارزيابي اثر محلول پاشي سطوح مختلف اسيد بوريک بر ميزان کلروفيلa+b ، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ ارقام پاييزه کلزا، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. تيمارهاي محلول پاشي عنصر بر از منبع اسيد بوريک در سه سطح شامل: صفر، ۱٫۵ و ۳ در هزار عنصر بر و ارقام کلزا در سه سطح شامل SLM046، Modena و Licord در نظر گرفته شد. نتايج بدست آمده نشان داد اثر ساده رقم، محلول پاشي عنصر بر و اثر متقابل آن ها بر ميزان کلروفيلa+b ، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ معني دار شد. در اين شرايط رقم Licord با ۶٫۶۲ ميلي گرم در ليتر بيش ترين ميزان کلروفيلa+b ، با ۰٫۴۶ بالاترين ميزان ضريب استهلاک نوري و با ۵٫۱۵ بيش ترين شاخص سطح برگ را توليد کرد. اثر مقادير محلول پاشي عنصر بر روي صفات گفته شده نشان داد، محلول پاشي ۱٫۵ و ۳ در هزار آن به ترتيب با ۶٫۵۴ و ۶٫۵۱ ميلي گرم در ليتر بيش ترين ميزان کلروفيلa+b ، با ۰٫۴۶ و ۰٫۴۱ بالاترين ميزان ضريب استهلاک نوري و با ۵٫۰۴ و ۵٫۰۰ بيش ترين شاخص سطح برگ را توليد کردند. اثر متقابل عوامل آزمايشي بر صفات مورد آزمون نشان داد، محلول پاشي ۳٫۰ در هزار بر در رقمLicord  با ۷٫۲۵ ميلي گرم در ليتر، ۰٫۵۲ و ۵٫۵۴ به ترتيب منجر به بيش ترين مقدار کلروفيلa+b ، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ شد.