مصالح

دال صلب با توجه به مطالب فوق، دالهای مجوف با دو طرح اختلاط اصلی تولید میشوند. بتن با روانی کم و روانی معمولی. در بتن با روانی کم، مقدار آب کمی بیشتر از مقدار مورد نیاز برای هیدراسیون سیمان محدود میشود. نسبت آب به سیمان در این حالت ۰٫۳ است و بدلیل محدود بودن آب مورد استفاده اختلاط بحرانی است. در حالت با روانی معمولی بتن معمولا با نسبت های آب به سیمان در حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ است. طرح اختلاط و به کارگیری افزودنیها، بستگی به تهیه مخلوطی دارد که شکل خود را با روش قالب به کار رفته حفظ نماید. در مورد مصالح به کار رفته در دال های مجوف نیز سنگدانه های با فرایند تولید متفاوت، با توجه به نوع آنچه که در محل موجود است تغییر میکند. حداکثر اندازه سنگدانه بزرگتر از شن نخودی (حدود۱۲ میلیمتر) بندرت به کار برده میشود، چون در سطح محدودی ریخته میشود. سنگدانه های سبک معمولا برای کاهش وزن مقاطع و برای کاهش قابل توجه در ضخامت مورد نیاز به کار برده میشود.

کاربرد رشته در هر اندازه و نوع آن بستگی به امکان دسترسی تولید کننده آن دارد. برای بهینهسازی هزینه یک پروژه معین از اندازههای مختلف رشته میتوان استفاده کرد، ولی جهت سادگی تولید و کاهش تعداد انواع رشته از یک یا دو اندازه رشته استفاده میکنند . در مورد ملات مصرفی در درز بین قطعات به جز در موارد خاص معمولا مخلوطی از ماسه و سیمان پرتلند به نسبت تقریبا ۱:۳ استفاده میشود. مقدار آب مصرفی نیز تابعی از روش به کار گرفته شده برای ملا ت ریزی است، ولی در حالت کلی ممکن است از مخلوط خمیری برای پر کردن آسان درز بین قطعات استفاده گردد .[۱]

مقاطع و دهانه دال

مقاطع موجود برای این دالها بسته به هر شرکت میتواند متفاوت باشد و همان طور که شرح داده شد، بسته به سیستم انتخابی نیز این مقاطع و دهانه دالها میتواند متفاوت باشد. تولیدکنندگان اصلی نام برده شده در بخش ۲، هر کدام استانداردهای متفاوتی برای تولید مقاطع دارند. عرض مقاطع تولیدی معمولا ۱۲۰۰ میلیمتر میباشد. بسته به نیازهای پروژه، خصوصا دهانه و عملکرد بارگذاری، یک عمق دال ویژه نیز در نظر گرفته میشود. عمقهای مرسوم برای این دالها معمولا از ۱۲۰ تا ۵۰۰ میلیمتر میباشد. طول دهانه دالها نیز با توجه به اندازه مورد نیاز برای پروژه مورد نظر میتواند توسط دستگاه بریده شود. پروفیلهای استاندارد معمولا مقاومت در برابر آتشی در حدود ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه را دارند که میتواند برای بعضی از مقاطع (مثلا در صورت استفاده از رویه ) بیشتر از این زمان باشد. سقفهای دال های مجوف معمولا بدون هیچ رویه سازهای استفاده میشوند. به هر حال در بعضی مواقع خاص بارگذاری یا در مورد بارهای متمرکز، یک رویه بتنی سازهای نیز ممکن است استفاده شود (شکل.(۴