مقاله مقاله كوتاه: تاثير كارگاه آموزشي محاسبه داروهاي انفوزيوني بر يادگيري سريع و پايدار دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۷۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقاله كوتاه: تاثير كارگاه آموزشي محاسبه داروهاي انفوزيوني بر يادگيري سريع و پايدار دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله محاسبات دارويي
مقاله دانشجوي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغچقي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: محاسبات دارويي يكي از مهارت هاي ضروري پرستاران مي باشد. تحقيقات زيادي نشان داده اند كه اين مهارت در دانشجويان پرستاري و حتي پرستاران ضعيف است. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير كارگاه آموزشي محاسبات داروهاي انفوزيوني بر يادگيري سريع و پايدار دانشجويان پرستاري مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۲۸ نفر از دانشجويان ترم دوم پرستاري شركت كردند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي حاوي مشخصات فردي و ۱۰ سوال در مورد محاسبه داروهاي انفوزيوني بود كه دانشجويان، قبل، بلافاصله و ۳ ماه بعد ازبرگزاري كارگاه به آن پاسخ دادند.
يافته ها: ميانگين (انحراف معيار±) نمره دانشجويان در پيش آزمون ۴٫۲۳ (۲٫۴۳±) و در دو پس آزمون به ترتيب ۱۸٫۲۲ (۱٫۳۳±) و ۱۴٫۱۲ (۲٫۵۷±) بود. مقايسه نتايج اين سه ميانگين نشان داد كه ميانگين امتياز پس آزمون اول و دوم از امتياز پيش آزمون به طور معني داري ببيشتر و امتياز پس آزمون دوم نسبت به پس آزمون اول به طور معني داري كمتر بود (P=0.0001).
نتيجه گيري: با وجودي كه كارگاه آموزشي محاسبات دارويي موجب افزايش مهارت محاسبات دارويي دانشجويان بلافاصله بعد از آموزش شد، اما بعد از گذشت سه ماه دانش دانشجويان كاهش معني داري نشان داد، لذا توصيه مي شود مربيان پرستاري در شروع كارآموزي در هر يك از بخش ها اين مهارت دانشجويان را مورد ارزيابي قرار داده و در صورت نياز با انجام تمرين لازم نسبت به آماده سازي آنان اقدام نمايند.