مقاله مقاله کوتاه: ارزيابي ايمونولوژيک واکسن پپتيدي HIV-1-P24-Nef با ادجوانت مونوفسفريل ليپيد A در موش هاي BALB/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه: ارزيابي ايمونولوژيک واکسن پپتيدي HIV-1-P24-Nef با ادجوانت مونوفسفريل ليپيد A در موش هاي BALB/c
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسن پپتيدي
مقاله HIV-1-P24-Nef؛ ادجوانت
مقاله مونوفسفريل ليپيد A
مقاله موش BALB/c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابتكار معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمنش كيهان
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: خرم خورشيد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل نژادمقدم امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: واکسن هاي متعددي عليه ويروس نقص ايمني اکتسابي انسان بررسي شده اند؛ اما هيچ کدام از واکسن ها به عنوان واکسن ضد ايدز مورد تاييد قرار نگرفته اند. يک راه کاري که بتوان پاسخ ايمني را عليه بيماري زاها تقويت نمود، به کارگيري يک واکسن چند اپي توپي است. اين استراتژي عليه واکسن هاي متعددي به کار گرفته شده است و پاسخ هاي ايمني را بهبود بخشيده است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق يک پپتيد الحاقي چند اپي توپي شامل قسمت هايي از P24 و Nef ويروس نقص ايمني اکتسابي انسان به عنوان کانديد واکسن به موش ها تزريق شد و سپس پاسخ هاي ايمني همورال با سنجش تيتر آنتي بادي کل و تعيين زيرکلاس هاي IgG به کمک الايزا مشخص شد. همچنين سنجش پاسخ هاي ايمني سلولي با بررسي پاسخ هاي تکثيري سلول هاي طحالي با استفاده از MTT و سلول کشي با روش آزمايش لاکتات دهيدروژناز بررسي شد. در نهايت الگوي سيتوکين هاي اينترفرون گاما و اينترلوکين-۴ نيز به کمک الايزا مشخص شد.
نتايج: نتايج پژوهش حاضر بيانگر آنست که واکسن کانديد باعث تحريک پاسخ تکثيري لنفوسيت هاي طحالي موش شده و همچنين پاسخ هاي سلول کشي قدرتمندي را نيز القا نموده است. بررسي پاسخ ايمني همورال نشان داده است که واکسن کانديد باعث توليد آنتي بادي اختصاصي شده که اغلب از زيرکلاس IgG2a است. همچنين بررسي الگوي سيتوکيني نشان داده است که ترشح اينترفرون گاما پاسخ غالب بوده است.
نتيجه گيري: به کارگيري اپي توپ هاي ايمونوژن و حفاظت شده از P24 و Nef موجب القاي پاسخ هاي ايمني همورال و سلولي قدرتمندي شده است و مي توان کانديدي براي مطالعات بيشتر در مدل هاي حيواني باشد.