مقاله مقاله کوتاه: بررسي ايمونوگلوبولين IgG ضد کريپتوسپوريديوم پارووم در نوزادان موش BALB/c آلوده شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه: بررسي ايمونوگلوبولين IgG ضد کريپتوسپوريديوم پارووم در نوزادان موش BALB/c آلوده شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريپتوسپوريديوم
مقاله وسترن بلات
مقاله IgG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: زواران حسيني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کريپتوسپوريديوزيس يک بيماري انگلي است که توسط تک ياخته اي کوچک از جنس کريپتوسپوريديوم ايجاد مي شود. انتقال عفونت به صورت مدفوعي – دهاني، از طريق تماس مستقيم يا غيرمستقيم و از طريق مواد غذايي يا نوشيدني است. هدف از اين مطالعه، بررسي ايمونوگلوبولين IgG ضد کريپتوسپوريديوم پارووم در نوزادان موشBALB/c  آلوده شده است.
مواد و روش ها: اووسيست ها از نمونه هاي مدفوع اسهالي گوساله هاي جوان جمع آوري و خالص شده در محلول نگاهدارنده دي کرومات
۲٫۵ درصد و در يخچال ۴ درجه نگهداري شدند. ۴۰ نوزاد موش (۳-۴ روزه) BALB/c در هشت گروه پنج تايي شامل چهار گروه نمونه و چهار گروه کنترل استفاده شد و سپس ۵×۱۰۵ اووسيست به گروه هاي نمونه، از راه دهاني به کمک لوله گاواژ تلقيح شد. از قلب موش هاي گروه هاي نمونه و کنترل روزهاي ۶، ۹، ۱۲، ۱۶ بعد از تزريق خون گيري و سرم ها در شرايط استريل ذخيره شد. ايمونوگلوبولين ها به روش رسوب دهي نمک استخراج و براي تاييد وجود ايمونوگلوبولين ها از روش SDS-PAGE استفاده شد.
نتايج: آنتي بادي هاي به دست آمده توسط روش وسترن بلات تجزيه و تحليل شد. افزايش ترشح آنتي بادي در نوزادان موش آلوده به اووسيست کريپتوسپوريديوم پارووم، از نوع IgG تاييد شد و ميزان ميانگين جذب نوري آن از ۰٫۳۵±۰٫۰۹۹ در روز ۶ بعد از تزريق به ميزان ۰٫۶۷۷۶±۰٫۰۹۹ افزايش يافت؛ در حالي که ميزان جذب نوري گروه هاي کنترل در روز ششم ۰٫۲۴۴±۰٫۰۱۶ بود و در روز ۱۶ فقط به ۰٫۳۲۲±۰٫۰۱۶ افزايش يافته بود و اين افزايش در گروه هاي مورد، نسبت به گروه هاي کنترل از نظر آماري تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: آنتي بادي بررسي شده در اين مطالعه در نوزادان موش آلوده به اووسيست کريپتوسپوريديوم از نوعIgG  بود که عليه غشاي خارجي اووسيست ترشح مي شود و اختلاف معني داري در نوزادان موش گروه مورد نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.