مقاله مقاله کوتاه: بررسي مقاومت نسبي ده رقم كلزا به بيماري ساق سياه با عامل Phoma lingam که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه: بررسي مقاومت نسبي ده رقم كلزا به بيماري ساق سياه با عامل Phoma lingam
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله مقاومت
مقاله ساق سياه
مقاله Phoma lingam

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنايي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ميناسيان واهه
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساق سياه كلزا ناشي از قارچ Phama lingam از نظر اقتصادي يك بيماري مهم در سراسر دنيا است. بيماريزايي ده جدايه از اين بيمارگر در گلخانه روي رقم Hayola 401 كلزا بررسي شده و پرآزارترين جدايه با شدت بيماري ۱۷ درصد براي بررسي مقاومت ارقام انتخاب گرديد. به منظور بررسي مقاومت نسبي ده رقم كلزا شامل Hayola 401، Hayola 308، Talaye، Zarfam، Sarigol، Fornax، Modena، Okapi،Option 500  و RGS 003 در برابر اين بيمارگر آزمايشي در گلخانه در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تكرار و يك شاهد به اجرا درآمد. شدت بيماري با اندازه گيري سطح كلروز و نكروز در برگ ها، ده روز پس از مايه زني توسط دستگاه تعيين شاخص سطح برگ اندازه گيري شد. تفاوت معني داري بين مقاومت ارقام كلزا نسبت به اين بيمارگر مشاهده گرديد(P=0.01) . مقايسه ميانگين شدت بيماري در ارقام مختلف با آزمون دانكن نشان داد كه ارقام از نظر حساسيت به قارچ عامل ساق سياه در چهار گروه قرار مي گيرند. ارقام بهاره Sarigol و Hayola 401 با شدت بيماري ۱۹٫۳۵ و۱۷٫۵  درصد بيشترين حساسيت و ارقام پاييزهFornax  و Talaye با شدت بيماري ۵٫۸۶ و ۵٫۸۲ درصد كمترين حساسيت را نشان دادند. ساير ارقام نيز حد واسط اين دو گروه بودند. اين اولين مطالعه در زمينه بررسي مقاومت نسبي ارقام مختلف كلزا به Phoma lingam در ايران مي باشد.