مقاله مقاله کوتاه: بيماري هاي قارچي گوجه فرنگي در استان خراسان شمالي و واكنش چهار رقم تجاري نسبت به آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۱ منتشر شده است.
نام: مقاله کوتاه: بيماري هاي قارچي گوجه فرنگي در استان خراسان شمالي و واكنش چهار رقم تجاري نسبت به آنها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله پژمردگي فوزاريومي
مقاله پوسيدگي فوزاريومي ريشه
مقاله پوسيدگي ريزوکتونيايي ريشه
مقاله کپک سياه
مقاله واکنش ارقام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدروي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش مهر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان خراسان شمالي از مناطق مهم كشت گوجه فرنگي است. بيماري هاي قارچي اين گياه طي سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با بازديد و نمونه برداري از مزارع ۱۵ روستاي اين استان، مورد بررسي قرار گرفتند. قارچ ها از بافت هاي بيمار جداسازي و خالص سازي شدند. سپس بهينه دماي رشد آنها تعيين شد. مايه زني آنها به بذر و نشاهاي، ۴ رقم تجاري فلات، موبيل، سوپر استرن بي و پي اس و جداسازي مجدد آنها از بافت هاي بيمار وقوع چهار بيماري پژمردگي فوزاريومي (Fusarium oxysporum f.sp lycopersici)، پوسيدگي فوزاريومي ريشه (Fusarium solani)، پوسيدگي ريزوكتونيايي ريشه (Rhizoctonia solani) و كپك سياه (Alternaria alternata) را نشان دادند. همه ارقام در مرحله جوانه زني بذر به اين بيماري ها حساس بودند، ولي در مرحله نشا بعضي از اين ارقام مقاومت معني داري نشان دادند. وقوع اين بيماري ها در اين استان و واكنش اين ارقام نسبت به آن ها براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند.