مقاله مقام زن در عرفان با تکيه بر آرا ابن عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن و فرهنگ از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقام زن در عرفان با تکيه بر آرا ابن عربي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله قرآن
مقاله زن
مقاله محيي الدين ابن عربي
مقاله سير و سلوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختيار مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع علم عرفان و به خصوص عرفان نظري، حرکت نزولي در قوس نزول دايره عالم وجود است و اين علم درباره تنزلات وجود در مراتب هستي و خروج وحدت از کثرت بحث مي کند. در اين منظر زن به عنوان يک موجود در کنار ساير موجودات (بماهي موجوده) مي باشد و عرفان نظري به او به چشم يک انسان، يعني مظهر اسم جامع «الله» مي نگرد. به عبارت ديگر به چشم موجودي به او نگريسته مي شود که مي تواند به جميع صفات و اسما الهي واصل شود و در قوس صعود و مراحل ولايت تکويني به مقامي هم چون مقام مريم عذرا عليها السلام و خديجه کبري عليها السلام و … برسد. در اين مقاله با نگاهي گذرا به مفهوم عرفان جايگاه و مقام زن در عرفان با تکيه بر آرا ابن عربي بررسي مي شود و در نهايت اين که او و ساير عرفا نگاهشان به زن به عنوان يک عالم کبير بوده است. جهان عظيمي که «هستي جامع» نام دارد و از بزرگ ترين عوالم وجود است .