مقاله مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي باليني Acinetobacter baumannii در حضور مهار كننده پمپ تراوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي باليني Acinetobacter baumannii در حضور مهار كننده پمپ تراوشي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Acinetobacter baumannii
مقاله MIC
مقاله پمپ هاي تراوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آسا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي عالي احيا
جناب آقای / سرکار خانم: بهار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گونه هاي Acinetobacter به ويژه A.baumannii، پاتوژن هاي فرصت طلب مهمي هستند كه عامل انواع عفونت هاي بيمارستاني به شمار مي روند. گونه مذكور با دارا بودن مقاومت ذاتي به آنتي بيوتيك ها و توانايي پذيرش ژنهاي كدكننده مقاومت، به عنوان يكي از ميكروارگانيزم هاي شاخص مطرح است. يكي از انواع مكانيسم هاي مقاومت در اين باكتري بيان پمپ هاي تراوشي (Efflux) مي باشد.
هدف از انجام پروژه حاضر بررسي مقاومت A.baumannii نسبت به آنتي بيوتيك هاي رايج درماني و نقش پمپ تراوشي در ميزان مقاومت سويه هاي باليني است.
روش كار: در مدت ۹ ماه ۶۵ سويه Acinetobacter از نمونه هاي باليني مختلف زخم، ادرار، خلط، خون و مغز استخوان از سه بيمارستان تهران جمع آوري گرديد و توسط تست هاي بيوشيميايي تعيين گونه شدند. ابتدا تست حساسيت آنتي بيوتيك به روش انتشار در آگار (Kirby-Bauer) نسبت به ۱۲ آنتي بيوتيك و سپس تست حساسيت ضدميكروبي به روش ميكرودايلوشن به شش آنتي بيوتيك رايج درمان بررسي شد و نتايج به صورت MIC بدست آمد. در مرحله آخر براي بررسي نقش افلاكس در ميزان مقاومت باكتري، MIC در حضور CCCP به عنوان مهار كننده پمپ هاي تراوشي بر روي ۲۰ سويه مقاوم به بيش از ده آنتي بيوتيك، تعيين شد.
يافته ها: تنها گونه جداشده A.baumannii بود. اكثر سويه هاي اين گونه به عنوان سويه هاي داراي مقاومت چندگانه دارويي (MDR) شناخته شدند. ميزان MIC(μg/ml) براي آنتي بيوتيك هاي سفتازيديم، جنتامايسين، آميكاسين، سفپيم، سيپروفلوكساسين، و افلوكساسين به ترتيب بيشتر از ۲۵۶، ۶۴، ۶۴، ۳۲، ۱۶ و ۸ گزارش شد. CCCP ميزان MIC را در سويه هاي مورد بررسي حداقل يك رقت كاهش داد.
نتيجه گيري: سويه هاي A.baumannii، مقاومت بسيار بالايي به آنتي بيوتيك هاي درماني دارند و با توجه به كاهش ميزان MIC در حضور ماده مهاركننده پمپ هاي تراوشي در سويه هاي مورد بررسي، احتمال بيان سيستم هاي تراوشي فعال و نقش آنها در بالا بردن ميزان مقاومت اين باكتري ها وجود دارد.