مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي اسينتوباکتر و فراواني سويه هاي توليد کننده بتالاکتاماز وسيع الطيف در بيماران بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان نمازي شيراز (۸۷ – ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتي بيوتيکي اسينتوباکتر و فراواني سويه هاي توليد کننده بتالاکتاماز وسيع الطيف در بيماران بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان نمازي شيراز (۸۷ – ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسينتوباکتر
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: امامي امير
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: آسينتوباکترها از جمله باکتري هاي گرم منفي شايع در عفونت هاي بيمارستاني هستند. از اين ميان اسينتوباکتربوماني از مهم ترين پاتوژن هاي فرصت طلب در بيماران داراي ضعف سيستم ايمني است. با توجه به افزايش کاربرد آنتي بيوتيک ها در درمان عفونت هاي باکتريايي و افزايش شيوع گونه هاي مولد بتالاکتامازهاي وسيع الطيف (ESBL)، مقاومت آنتي بيوتيکي در اين گروه، مشکل اساسي درمان در بخش هاي مراقبت ويژه، محسوب مي شود.
هدف: مطالعه به منظور تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي اسينتوباکتر و فراواني سويه هاي مولد بتالاکتاماز وسيع الطيف در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان نمازي شيراز انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي از آبان ماه ۱۳۸۶ تا دي ماه ۱۳۸۷ در بيمارستان نمازي شيراز انجام شد. مقاومت آنتي بيوتيکي، در ۱۴۷ نمونه کشت مثبت با استفاده از روش انتشار ديسک، تعيين شد. جهت شناسايي سويه هاي مولد ESBL روش سينرژي دابل ديسک به کار گرفته شد.
داده ها با آزمون آماري مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در ميان ۱۴۷ سويه اسينتوباکتربوماني، بيش ترين مقاومت به آنتي بيوتيک هاي سيپروفلوکساسين، آميکاسين و جنتامايسين مشاهده شد. با توجه به نتايج غربال گري اوليه، %۴۴ از کل نمونه ها مولد آنزيم ESBL بودند.
نتيجه گيري: علت مهم پيدايش انواع گونه هاي ESBL، مصرف بي رويه و خودسرانه سفالوسپورين وسيع الطيف است. به منظور درمان صحيح و ممانعت از انتشار عفونت هاي ناشي از اين ارگانيسم، انجام دقيق آزمون آنتي بيوگرام پيش از تجويز آنتي بيوتيک و به کارگيري آزمون هاي تاييدي ضروري است.