مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي باکتريهاي جداشده از کشت نمونه هاي بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي- درماني شهيد فقيهي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتي بيوتيکي باکتريهاي جداشده از کشت نمونه هاي بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي- درماني شهيد فقيهي شيراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري
مقاله کشت
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: اين مطالعه به منظور تشخيص عوامل باکتريال جداشده از کشت نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه مرکز درماني شهيد فقيهي شيراز و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها انجام شد.
مواد و روش کار: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي – مقطعي است. در اين مطالعه ۱۵۰۰ نمونه کشت از قبيل ادرار، پوست، زخم، گلو و غيره که در مدت ۵ به آزمايشگاه ارسال شده بود، مورد بررسي قرار گرفت. کشت هاي مثبت استخراج شده و نتيجه آن ها از نظر نوع باکتري جداشده و نتيجه آنتي بيوگرام در برگه مشاهده ثبت گرديد. داده هاي جمع آوري شده به وسيله نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۱۵۰۰ نمونه کشت بررسي شده، ۵۰۲ مورد کشت مثبت استخراج شد. از کشت هاي مثبت ۵۰٫۸ درصد نمونه ها مربوط به بيماران مردو ۴۹٫۲ درصد مربوط به بيماران زن بود. بيشترين آنتي بيوتيکي مورد استفاده در انتي بيوگرام، جنتا مايسين با ۹۹٫۸ درصد موارد، سيپروفلوکساسين با ۹۹٫۶ درصد موارد وسفالکسين با ۹۵٫۸ درصد موارد بود که ميزان مقاومت باکتري ها نسبت به آنها به ترتيب ۶۱٫۶ درصد، ۵۰٫۲ و ۹۴٫۶ درصد بود. مثبت بودن کشت و مقاومت آنتي بيوتيکي با جنس بيماران و نحوه مراجعه ارتباط آماري معني داري نداشت.
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان از افزايش مقاومت باکتري ها نسبت به آنتي بيوتيک هاي رايج داردکه شايد علت آن مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها باشد که توصيه مي شود از مصرف بدون توجيه آنتي بيوتيک ها حتي الامکان اجتناب شود و توليد نسل هاي جديدتر و موثر آنتي بيوتيک ها که در عين حال مقرون به صرفه باشند مورد توجه قرار گيرد.