مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني بتالاکتامازهاي وسيع الطيف در سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي باليني به روش فنوتيپي و ژنوتيپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني بتالاکتامازهاي وسيع الطيف در سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي باليني به روش فنوتيپي و ژنوتيپي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله مقاومت آنتي بیوتیکي
مقاله بتالاکتامازهاي وسیع الطیف
مقاله TEM ،SHV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جداسازي ژن هاي SHV و  TEMدر سودوموناس آئروژينوزاهاي مولد ESBL و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي، اطلاعات مفيدي درباره اپيدميولوژي و فاکتورهاي خطر دخيل در اين عفونت ها را فراهم مي آورد. در اين مطالعه مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني بتالاکتامازهاي وسيع الطيف در سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي باليني به روش فنوتيپي و ژنوتيپي مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه توصيفي – تحليلي حاضر ۱۱۰ سويه سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي مختلف باليني با استفاده از آزمونهاي بيوشيميايي تعيين هويت شدند. الگوي مقاومت آنتي ميکروبي به روش ديسک ديفيوژن (کربي – بائر) تعيين شد. سپس بررسي فنوتيپي ESBL با استفاده از روش ديسک ترکيبي انجام گرفت. در اين روش از ديسک هاي سفوتاکسيم و سفتازيديم به تنهايي و در ترکيب با کلاولانيک اسيد استفاده شد. از نظر ژنوتيپي ژن هاي بتالاکتاماز  SHVو TEM در سويه هاي فوق با روش PCR بررسي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه به ترتيب بيشترين مقاومت به آنتي بيوتيک هاي کوتريموکسازول و آموکسي سيلين ۹۶٫۴% و ۹۲٫۷% و کمترين مقاومت به آميکاسين ۱۷٫۳% نشان داده شد. در بررسي ژنوتيپي با انجام آزمون PCR از ۱۶ سويه فنوتيپ مثبت، ۳۷٫۵% شامل ژن SHV و ۱۲٫۵% ژن TEM و ۱۲٫۵% داراي هر دو ژن SHV و  TEMبودند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که اغلب نمونه ها مقاوم به دارو هستند و در ميان سويه هاي توليد کننده ESBL فراواني ژن هاي SHV بيشتر از TEM يافت شد. سويه هاي داراي ژن SHV مقاوم به سفتازيديم (۳۷٫۵%) و سويه هاي داراي ژن TEM مقاوم به سفتازيديم (۱۲٫۵%) بوده است و نشان داد که ژن هاي  SHVو  TEMدر ايجاد مقاومت نسبت به سفتازيديم در مقايسه با ايجاد مقاومت به سفوتاکسيم نقش بيشتري دارند.