مقاله مقاومت آنتي زنوزي كلن هاي مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۸۱ تا ۴۸۸ منتشر شده است.
نام: مقاومت آنتي زنوزي كلن هاي مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت
مقاله حساسيت
مقاله كلن
مقاله آفات
مقاله صنوبر
مقاله آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك دل مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دردايي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان آذربايجان شرقي يكي از مستعدترين مناطق کشت صنوبر بوده و داراي بالاترين ميزان صنوبر‌كاري در كشور است. در اين استان گونه ‌هايPopulus alba ، P. nigra و دورگ P. x. euramericana كشت مي شوند و گونه هاي مختلفي از حشرات آفت از جمله سوسک برگ خوار صنوبر Melasoma populi، پروانه Archips rosana و شته گالزاي Pemphigus filaginis كه از آفات مهم درختان صنوبر مي باشند، به طور مستقيم يا غير مستقيم به ميزبان ‌هاي خود خسارت وارد مي کنند. در اين تحقيق مقاومت آنتي زنوزي ۱۵ كلن صنوبر بر اساس استقرار و ميزان تراكم جمعيت سه آفت مذكور بر روي كلن ‌ها در شرايط طبيعي بررسي ‌گرديد. نتايج بررسي آفات مورد مطالعه نشان داد كه كلن ‌هاي P. nigra shabestar، P. alba marand و  P. nigra 62.154 به ترتيب حساس ترين و كلن هاي P. alba bostanabad، P. alba maragheh،P. nigra maragheh  وP. x. euramericana Bostanabad مقاوم ترين كلن ها نسبت به سوسک برگ خوار M. populi هستند. در رابطه با پروانه A. rosana، كلن‌ P. alba mianeh بيشترين حساسيت را داشته و كلن ‌هاي P. alba maragheh، P. nigra maragheh و P. nigra miandoab بالاترين مقاومت را نشان دادند. بر اساس داده هاي مربوط به شته P. filaginis، تنها كلن ‌هاي P. nigra mianeh،P. alba miandoab  و P. nigra marand داراي آلودگي به آفت بودند و هيچ كدام از كلن هاي ديگر به شته آلوده نشدند.