سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شعبان رضا قربانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار
حمید اسلامی محمدیه – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار
ربابه یزدی زاده – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار

چکیده:

ترکیب بس بلور Nd1-xPrxBa2Cu 3O7-δ با ۰/۳۰ ، ۰/۰۲۰ ، ۰/۱۵ ، ۰/۰۱ ، ۰/۰۵ ،٠٠ / x=0 به روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شدند . مقاومت الکتریکی این ابررساناها اندازه گیری شده است . تغییرات مقاومت الکتریکی در دمای اتاق ) ) ۲۹۰ K نشان می دهد که با افزایش غلظت آلایش، چگالی حاملهای بار کاهش مییابد . برای تحلیل مقاومت الکتریکی از مدل جفت پلارونی استفاده شده است . این مدل دادههای تجربی را تا دماهای نزدیک دمای بحرانی ابررسانایی به خوبی توصیف میکند . نتایج پیشنهاد میکند که افزایش غلظت آلایش , Pr علاوه بر پر کردن حفرههای ابررسانایی باعث جایگزیده شدن حفرههای متحرک میگردد .