سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهبود محبی – استادیار گروه علوم و چوب و کاغذ
آی سونا طلایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم چوب و کاغذ
سعید کاظمی نجفی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای بررسی روش اصلاح شیمیایی استیله کردن بر روی مقاومت به آتش تخته لایه، لایه های راش تهیه و به ابعاد آزمونی تبدیل و در درون راکتور با طی زمان های متفاوت استیله شدند. از لایه های تیمار شده، تخته لایه های آزمونی ساخته شدند و بر اساس استاندارد ISO 11925-3 در معرض شعله مستقیم قرار گرفتند و سپس مدت زمان شعله ور بودن و دوام افروختگی آنها اندازه گیری شد. نتایج حاصل نیز بر اساس طرح آماری کاملا تصادفی متعادل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا موثر بودن تیمار استیله کردن بر روی مقاومت آتش (دوام شعله و افروختگی) مشخص گردد. از آزمون مقایسه میانگین دانکن نیز برای رتبه بندی پارامترهای اندازه گیری شده استفاده شد. نتایج مبین تاثیر گذار بودن تیمار استیله کردن بر روی شعله و افروختگی بودند. به نحوی که با افزایش شدتتیمار، دوام شعله در تخته لایه های استیله شده بیشتر می شود، ولی افروختگی آنها کمتر می گردد. هم چنین مشخص شد که تخته لایه های استیله شده با شعله های کوتاه و آبی می سوزند،در حالی که تخته های تیمار نشده با شدت زیاد و شعله زرد رنگ مشتعل می گردند. در نهایت این پژوهش حاکی از کندتر سوختن تخته لایه های استیله شده در مقایسه با تخته های تیمار نشده بود.