سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا پرستارنمین – دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده – دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در خلال پروسه ذوب، عناصر آلیاژی از فاز آستنیت به فاز فریت نفوذ کرده و یک تغییر تدریجی در ترکیب شیمیایی بین دو فاز مذکور خواهیم داشت . با توجه به چیدمان الکترود اولیه فازهای بینایت ومارتنزیت در بین فازهای فریت و آستنیت اولیه تشکیل می گردد. تغییرات در خواص فیزیکی و مکانیکیکامپوزیتهای مذکور در طول نمونه به صورت مرتبه ای و پیوسته می باشد . در این تحقیق مقاومت بهشکست کامپوزیتهای مرتبه ای ساخته شده به روش ذوب سرباره ای بر اساس سختی مدل گردیده و با نتایج تجربی بدست آمده مقایسه گردیده است به منظور بررسی تأثیر حضور فازهای مختلف در مقاومتبه شکست کامپوزیتهای مذکور، مقاومت به شکست هر یک از کامپوزیتها در دو جهت، یکی عمود بر لای هها و دیگری در امتداد لایه ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.حداکثر مقاومت به شکست کامپوزیت در حالتی می باشد که ترک عمود بر لایه ها و درون فاز آستنیت وکمترین مقاومت به شکست کامپوزیت در حالتی است که ترک در امتداد لایه ها قرار گرفته باشد