مقاله مقاومت تقاطعي كنه دو لكه اي (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae به آبامكتين و اسانس روغني رزماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: مقاومت تقاطعي كنه دو لكه اي (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae به آبامكتين و اسانس روغني رزماري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Tetranychus urticae Koch
مقاله مقاومت به آبامکتين
مقاله اسانس رزماري
مقاله استرازها
مقاله گلوتاتيون اس – ترنسفراز
مقاله مونواکسيژنازها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماري زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: قدمياري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن ساجدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سندي جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سميت تدخيني اسانس روغني رزماري روي جمعيت هاي مقاوم و حساس به آبامكتين كنه دو لكه اي Tetranychus urticae Koch در شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه سميت تدخيني اسانس رزماري روي جمعيت حساس ۳٫۰۶ برابر جمعيت مقاوم است. بنابراين مقاومت تقاطعي كمي بين آبامكتين و بخار اسانس رزماري در جمعيت مقاوم وجود دارد. همچنين در اين تحقيق اثرات LC50 اسانس رزماري روي آنزيم هاي سم زدا در دوره هاي تيمار ۲۴ و ۴۸ ساعت روي هر دو جمعيت مورد بررسي قرار گرفت. اندازه گيري فعاليت استراز نشان داد كه فعاليت آنزيم جمعيت مقاوم در دوره تيمار ۲۴ ساعت كاهش نيافت اما در دوره تيمار ۴۸ ساعت در مقايسه با دوره تيمار ۲۴ ساعت و گروه كنترل به طور معني داري كاهش يافت. در مورد جمعيت حساس، ميزان فعاليت اين آنزيم در تيمار ۲۴ ساعت نسبت به شاهد كاهش معني دار و اين ميزان در تيمار ۴۸ ساعت در مقايسه با تيمار ۲۴ ساعت به طور معني داري افزايش نشان داد. نتايج تجزيه واريانس داده هاي مربوط به فعاليت آنزيم هاي گلوتاتيون اس – ترنسفراز نشان داد كه فعاليت اين آنزيم ها تحت تاثير تيمار ۲۴ و ۴۸ ساعتي اسانس رزماري قرار نمي گيرد. در مورد ميزان مونواكسيژنازهاي جمعيت هاي حساس، بين تيمارها و شاهد اختلاف معني داري مشاهده نشد، در حالي كه ميزان اين آنزيم در جمعيت مقاوم، با گذشت زمان به طور معني داري كاهش يافته است.