سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – استادیار دانشکدة عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامرضا پورابراهیم – دانشجوی دکترا خاک و پی دانشکدة عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله رفتار مکانیکی نوعی خاک مسلح که از اضافه نمودن الیاف پلیمری (تریش ههای نازک موکت) به ماسه لا یدار به دست می آید مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی ارزیابی تغییرات منحنی تنش-کرنش، مقاومت نهائی وتریش هها می باشد. برای این منظور نتایج آزمایشات ( AR) و نسبت اضلاع (Wf) شک لپذیری این خاک برحسب درصد وزنیارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این نتایج نشان میدهند که افزودن الیاف به خاک، مقاومت CBR ت کمحوره و ماکزیمم و شک لپذیری نمون هها را افزایش میدهد. منحنی تغییرات این افزایش برحسب درصد وزنی الیاف دارای روند صعودی (افزایشی) بوده ولی نرخ یا شیب منحنی تغییرات مقاومت بر حسب درصد وزنی الیاف حالت کاهشی دارد. تاثیرد. Wf بر مقاومت و شکل پذیری نمون هها نیز مشابه تاثیر AR افزایش مقادیر پارامترم یباشد