سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین افضلی مهر – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
طناز پورآباده – کارشناس آبیاری
فرحناز فضیله – کارشناس آبیاری

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از داده های آزمایشگاهی تلاش میشود عوامل مؤثر بر مقاومت جریان غیریکنواخت را شناسایی کرده تا به کمک آنها بتوان پیش بینی مناسبی را برای این پارامتر در پروژه های هیدرولیکی یافت. پیش بینی مناسب و بهینة مقاومت جریان تاثیر مستقیم در تخمین مناسب دبی حاکم به یک رودخانه داشته که از مهمترین عوامل تصمیم گیری توسعة پروژه های آبی می باشد.برای تخمین مقاومت جریان، سرعت مالشی از روش معادلة سن ونان برای داده های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرارگرفت. براساس نتایج بدست آمده به دلیل شرایط کام ً لا کنترل شده آزمایشگاهی مقادیر سرعت مالشی بطور قابل توجهی از مقادیر جریان یکنواخت متفاوت می باشد. همچنین به دلیل آنکه جریان غیریکنواخت قابل تفکیک به جریانهای کندشونده و تندشونده می باشد، امکان ارائة یک معادلة واحد وجود ندارد. براساس فرآیند انتخاب مدل آماری، پارامترهای زبری نسبی و شیب اصطکاک امکان پیش بینی نسبتًا معقولی را برای مقاومت جریان کندشونده فراهم میکند. از طرف دیگر به نظر می رسد برای یک جریان تندشونده با متغیرهای موجود اندازه گیری شده، امکان ارائة یک معادلة مقاومت جریان وجود نداشته باشد. درنهایت با ارائة یک سری معادلات توسعه یافته برای جریان غیریکنواخت نقاط ضعف و قوت آنها بررسی میشود.