سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید رضا میرحسینی ده آبادی – هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

مقاومت روزنه ای بذور چهار رقم اسپرس به نامهای Eski, Remont, Fakir, Costwold-Common و یونجه در شرایط خشکی در آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت . در این آزمایش از گلدانه ایی به ارتفاع و قطر ۲۰cm استفاده شد و سه سطح رطوبتی خاک پس از استقرار کامل گیاه اعمال گردید ، که عبارت بود از گیاهان کنترل با پتانسیل رطوبتی ۰٫۳ اتمسفر و تیمار های خشکی متوسط و خشکی شدید که میزان رطوبت خا ک آن ها به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد گیاهان شاهد بود . آزمایش به صورت فا کتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد . خشکی شدید باعث افزایش مقاومت روزنه ای سطح بالایی برگ در اسپرس گردید ( ٥٣ درصد ). مقاومت روزنه ای سطح زیرین برگ بیشتر از سطح رویی برگ اسپرس بود و در تأمین میزان کل مقاومت روزنه ای برگ این گیاه سهم عمده ای داشت. فراوانی روز نه ها در سطح زیرین برگ اسپرس کمتر از سطح رویی بود و از عوامل مؤثر در بیشتر بودن مقاومت روزنه ای سطح زیرین نسبت به سطح رویی برگ بود . در حالی که فراوانی روز نه ها در دو سطح برگ یونجه یکسان بود . یکسان بودن مقاومت روزنه ای هر دو سطح ، متأثر ازفراوانی مشابه روزنه ها در دو سطح برگ این گونه بود.