سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران
حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران

چکیده:

رله های دیستانس به طور گسترده ای در سیستم های حفاظتی خطوط انتقال انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند . این رله ها در درجة نخست به عنوان حفاظت اصلی و در درجة بعد به عنوان حفاظت پشتیبان به کار گرفته می شوند . رله های دیستانس از مشخصه های مختلفی جهت ناحیة عملکردی خود استفاده می کنند . یکی از مشخصه های متداول در این زمینه، مشخصة چهارضلعی می باشد . یکی از عواملی که همواره باعث اشتباه در عملکرد رلة دیستانس می شود، وجود مقاومت خطا در حلقة خطای تکفاز به زمین می باشد . در مورد این مقاومت دو مسئله وجودارند . اول آن که اندازة این مقاومت از دید سیستم حفاظتینامشخص می باشد . مورد دوم آن که در صورت مشخص بودن این مقاومت، مقاومت اندازه گیری شده در نقطة رله گذاری برابر این مقاومت نخواهد بود . در صورتی که مقاومت خطا در حلقة خطا حضور داشته باشد، ممکن است که امپدانس اندازه گیری شده اهمی خالص نباشد . این تغییر امپدانس ظاهری از دیدگاه سیستم حفاظتی به عوامل ساختاری و بهره برداری شبکة قدرت وابسته می باشد . در این مقاله مقاومت خطای مرزی، که مقاومتی است که مرز میان عملکرد درست و نادرست رلة دیستانس را مشخص می کند، ارائه شده است . در این جا ابتدا روابط مورد نیاز برای به دست آوردن این مقاومت ارائه شده اند . در ادامه منحنی مقاومت خطای مرزی عنوان شده است . در این مقاله جهت ملموس تر شدن مطالب عنوان شده از یک سیستم عملی استفاده شده است . با استفاده از این سیستم، نحوة تغییرات منحنی مقاومت مرزی به ازای تغییرات حاصل شده در شرایط سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته اند .