سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران

چکیده:

یکی از عـواملی کـه همـواره باعـث اشـتباه در عملکـرد رلـة دیستانس می شود، وجود مقاومت خطا در حلقة خطای تکفـاز به زمین می باشد . در مورد این مقاومت دو مسئله وجود دارند : عدم مشخص بـودن انـدازة ایـن مقاومـت از دیـد گاه سیسـتم حفاظتی و عدم برابری امپدانس تحمیلی ناشی از این مقاومت در نقطة رله گذاری با اندازة آن . در صورتی که مقاومـت خطـا در حلقة خطا حضور داشته باشد، ممکن اسـت کـه امپـدانس اندازه گیری شد ه اهمـی خـالص نباشـد . ایـن تغییـر امپـدانس اندازه گیری شده از دیدگاه سیستم حفاظتی به عوامل ساختاری و بهره برداری شبکة قدرت وابسته می باشد . در این مقاله مقاومت خطای مرزی حفاظت دیستانس مجهز به ارتباطات مخابراتی ارائه شده است . در ایـن جـا ابتـدا روابـط مربوط به این مقاومت ارائه شده و در ادامـه منحنـی مقاومـت خطای مرزی عنوان شده است . در این مقاله جهت ملموس تـر شدن مطالب عنوان شده از یک سیستم عملی جهـت نمـایش نحوة تغییرات منحنی مقاومت مرزی به ازای تغییرات حاصـل شده در شرایط سیستم قدرت استفاده شده است .