سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – استادیار دانشکدة عمران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران
غلامرضا پورابراهیم – دانشجوی دکترای خاک و پی، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله رف تار مکانیکی نوعی خاک مسلح که از اضافه نمودن الیاف پلیمری ( تریشه های نازک موکت) به ماسه لای دار به دست می آید مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف اصلی ارزیابی تغییر ات منحنی تنش و کرنش, مقاومت نهائی و شکل پذیری این خاک مسلح برحسب درصد وزنی (wf) و نسبت ابعاد AR تریشه ها می باشد . تریشه ها می باشد. برای این منظور تعداد زیادی آزمایش سه محوره تحکیم یافته زهکشی شده (CID) بر روی نمونه های استوانه ای پیش بینی شده است که بخشی از این آزمایشات انجام گردیده و نتایج آنها دراین مقاله ارائه شده اند. این نتایج نشان میدهند که افزودن تریشه ها , شکل پذیری و مقاومت نهایی نمونه ها را افزایش می دهند ولی مدول ماکزیمم ماسه مسلح شده کمتر از مدول ماسه میباشد . همچنین ملاحظه میشود که در یک نسبت ابعاد (AR) ثابت, با افزایش درصد وزنی تریشه ها مقاومت نهائی نیز افزایش مییابد.