سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
اکرم صادقی – گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بهرام محمد سلطانی – گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مجتبی خیام نکویی – بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
غلامرضا صالحی جوزانی – بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

چکیده:
باکتریهای جنس استرپتومایسس به علت اهمیتشان به عنوان تولید کنندگاه آنتی بیوتیک، آنزیم و ترکیبات دارویی جزء مهمترین باکتریهای صنعتی میباشند. استرینC-2012 استرپتومایسسی مقاوم به شوری با توانایی تحریک رشد گیاه و کنترل بیولوژیک است که ازخاکهای ایران جدا شده است. هدف این مطالعه پیدا کردن جایگاه طبقه بندی این استرین بود. طبقه بندی بر اساس خصوصیات شیمیایی،مورفولوژیکی و مولکولی این استرین مشخص نمود که این باکتری متعلق به جنس استرپتومایسس میباشد. بررسی روابط خویشاوندی برپایه توالی تقریبا کامل ژن16S rRNAمشخص نمود که این توالی با توالی ژن16S rRNAسایر استرپتومایسسها شباهت بسیاری زیادی دارد و با تایپ استرینJCM 4667 S.rimosus subsp. rimosusشباهت 99,29 %) یک شاخه مجزا تشکیل میدهد. مقایسه توالی ناحیه γ ژن16S rRNAاین باکتری با سایر استرپتومایسسها شباهت 100 % آن را باS. rimosus ،S. ochraceiscleroticus ،S. monomyciniنشان داد. بررسی هیبریداسیون (دو رگ سازیDNA–DNAشباهت 74 % استرینS.rimosus subsp. rimosus و C-2012را نشان داد و تائیدنمود که این باکتری یک استرین ازS.rimosusمیباشد. با وجود شباهت بالای توالی ژن16S rRNAاسترینC-2012بر اساسخصوصیات مورفولوژیکی، رشد بر روی محیط کشت و مصرف منابع کربن از سایر خویشاوندان نزدیک خود متمایز میباشد