سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حاجی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مقاوم سازی سازه ها با استفاده از مواد الیافی پلیمری مسلح شده ) (FRP ، این روزها به عنوان یک روش مرسوم در اکثر نقاط جهان پذیرفته شده است . دلیل این امر را می توان در حصول اثرات مقاومتی خوب در ازای زحمت کمتر جستجو کرد . هم چنین امکان اجرای پروژه مقاوم سازی بدون تغییر درظاهر و ابعادسازه ازدیگر مزایای این روش می باشد . با این حال درهنگام مقاوم سازی یک سازه با استفاده ازمصالح FRP به صورت غیرپیش تنیده، اغلب استفاده کامل ازظرفیت مصالح FRP امکان پذیر نیست . ًدلیل این امر مستقیما به وجودیک توزیع کرنش، ناشی ازبارهای مرده یاسایربارهای غیرقابل حذف درطول مقاوم سازی، مربوط است . این حقیقت منجر به تسلیم فولادهای مسلح کننده مقطع و یا خرد شدن بتن در ناحیه فشاری، قبل از کامل شدن ظرفیت باربری مصالح FRP می شود . از نظر تئوری و در حالت ایده آل، مقاوم سازی به روش نصب در نزدیک سطح ) (NSM و با استفاده از مصالح FRP پیش تنیده دارای مزایای عمده ای نسبت به سایر شیوه های مقاوم سازی می باشد . زیرا از طرفی کاربرد FRP به صورت NSM نگرانی های ما در خصوص جداشدگی FRP و استفاده ناقص از ظرفیت کششی FRP را مرتفع می سازد؛ و از طرف دیگر با پیش تنیده کردن FRP قادر خواهیم بود تا از مزایای پیش تنیدگی یعنی افزایش ظرفیت باربری و کنترل تغییر شکل ها و ترک ها در یک پروژه مقاوم سازی استفاده نماییم . در کنار این مزایا، باید گفت که به علت رفتار الاستیک خطی مصالح FRP و استفاده از بخشی از ظرفیت کرنشی FRP در مرحله پیش تنیدگی، نگرانی از پایین بودن شکل پذیری و وقوع شکست ترد می تواند به عنوان نقطه ضعفی برای این شیوه مقاوم سازیمطرح باشد . هم چنین برخلاف مزایای بسیار، مصالح FRP پیش تنیده نیازمند توجه ویژه در نواحی انتهایی می باشند؛ جایی که شرایط بسیار سختی از نظر انتقال تنش وجود دارد . در این تحقیق سعی می شود تا با برشمردن مزایای مقاوم سازی سازه های بتنی به روش NSM و هم چنین مزایای استفاده از مصالح FRP پیش تنیده، به معرفی روش جدیدی برای مقاوم سازی تحت عنوان " مقاوم سازی با استفاده از مصالح FRP پیش تنیده به روش NSM پرداخته و مزایای این روش در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی، با استفاده از روابط تئوری و نتایج آزمایشگاهی، مورد بررسی قرار گیرد .