سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیون سرکسیان – کارشناس ارشد زلزله، دانشگاه تهران
پیمان قادری – کارشناس ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمهدی زهرایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

رکورد های حاصل از زل زله های حوزه نزدیک به جهت نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج دارای خواص ویژه ای می باشند که رفتار آنها را از سایر رکورد ها متفاوت می سازد. عدم فرصت کافی جهت میرا شدن فرکانسهای بالا باعث ایجاد رکورد شتابی با محتوای فرکانسی بالا شده و انتشار شکستگی با سرعتی حدود سرعت موج برشی به سمت محل ثبت، باعث ایجاد پیکی با دامنه بالا و پریود کوتاه در ابتدای رکورد سرعت خواهد شد . به جهت خصوصیت پالس مانند رکورد سرعت در زلزله های حوزه نزدیک، طیف پاسخ در پریودهای بالاتر از پریود پا لس، رفتارغیرمتعارفی
را نشان می دهد . سازه های ب لند که دارای پریود بالاتر ازپریود پالس موجود در رکورد هستند متحمل نیروها وتغییر مکان های شدیدی خواهند شد . در این مقاله پس از بررسی رکوردهای حوزه نزدیک و مطالعه خواص سینماتیکی آنها ‘نتایج حاصل از انجام بیش از ۲۰۰ تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه های طراحی شده بر اساس آیین نامه یو .بی .سی ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از انجام بیش از ۲۰۰ تحلیل دینامیکی غیر خطی نشان داد , در سازه های ضعیف با زمان تناوب بالا تحت رکورد حوزه نزدیک , جاری شدن اعض ا به طبقات پایین منتقل می شوند . برای کنترل نیاز های بزرگ حاصل از زمین لرزه های نزدیک گسل در طبقات پایین )اعم از نیازهای مقاومتی یا جابجایی ( باید طبقات پایین برای تأمین شکل پذیری یکسان، به طور ویژه تقویت شوند . محدوده طبقات پایینی مورد نیاز برای تقویت با پریود سازه افزایش می یابد. بنابراین لازم است ضوابط و معیارهایی نیز قطعاً بر ای مقاوم سازی طبقات پایین برای کاهش اثرات این نوع زمین لرزه ها لحاظ شود.