مقاله مقايسه آب لب شور و شيرين بر عملکرد رشد و تغذيه در ماهي قزل آلاي رنگين کمان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه آب لب شور و شيرين بر عملکرد رشد و تغذيه در ماهي قزل آلاي رنگين کمان جوان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله آب لب شور
مقاله آب شيرين
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش به منظور بررسي عملكرد رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان در دو نوع آب با شوري هاي مختلف، دو گروه از ماهيان جوان قزل آلاي رنگين کمان با ميانگين وزني ۳٫۳۷±۲۹٫۱ گرم به ترتيب در تيمار آب لب شور، با شوري ۲٫۹۵۰ppt و تيمار آب شيرين ۰٫۵۷ppt براي مدت ۴۰ روز پرورش داده شدند. هر يک از تيمارها در سه تکرار (۲۴۵ قطعه ماهي قزل آلا) اجرا گرديد. در پايان آزمايش داده هاي به دست آمده در قالب آزمون t-test، آناليز و مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که عملکرد رشد و تغذيه در ماهي قزل آلاي پرورشي در آب لب شور، افزايش يافته و در مقايسه با آب شيرين اختلاف معني دار داشت (P<0.05). وزن و طول نهايي ماهيان قزل آلا (۵٫۳±۸۲٫۶۹ گرم، ۲٫۶±۱۹٫۱ سانتي متر) در تيمار آب لب شور، در مقايسه با تيمار آب شيرين (۷٫۵±۶۹٫۲ و ۳٫۱±۱۷٫۶ سانتي متر) اختلاف معني دار داشت (P<0.05). همچنين در تيمار آب لب شور، پارامترهاي ضريب رشد روزانه، نرخ رشد ويژه طول، سرعت رشد طولي و سرعت رشد وزني به طور معني دار نسبت به تيمار آب شيرين افزايش يافت (P<0.05). پايين ترين ضريب تبديل غذايي (۱٫۶)، بالاترين نسبت کارآيي پروتئين (۱٫۸) و چربي (۷٫۷) در تيمار آب لب شور به دست آمد و با تيمار آب شيرين اختلاف معني داري نشان داد (P<0.05). آزمايش حاضر نشان داد که ماهي قزل آلاي رنگين كمان در آب لب شور در مقايسه با آب شيرين از قابليت رشد خوبي برخوردار بوده و عملکرد رشد اين ماهي در آب لب شور بيشتر است.