مقاله مقايسه آرتروپلاستي كامل زانو با دو روش سابواستوس و پاراپاتلار مياني در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه آرتروپلاستي كامل زانو با دو روش سابواستوس و پاراپاتلار مياني در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتروپلاستي كامل زانو
مقاله استئوآرتريت زانو
مقاله سابواستوس
مقاله پاراپاتلار مياني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشاه ولد سيدپيمان
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بهترين روش جراحي آرتروپلاستي زانو هنوز مورد بحث است. اين مطالعه به منظور بررسي و مقايسه نتايج باليني جراحي آرتروپلاستي كامل زانو (TKA) به دو روش سابواستوس و مديال پاراپاتلار انجام شد.
مواد و روش ها: ۴۰ بيمار مبتلا به استئوآرتريت زانو، به صورت تخصيص تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. براي ۲۰ بيمار جراحي به روش پاراپاتلار مياني (روش كلاسيك) و براي ۲۰ بيمار به روش سابواستوس انجام شد. ميزان محدوده حركت، توانايي كشش مفصل از ۳۰ درجه انعطاف، توانايي حركت و قدم زدن با تحمل وزن و درد با استفاده از مقياس بصري آنالوگ قبل از جراحي، بلافاصله پس از جراحي، در هفته هاي دوم و سوم و اولين ويزيت بعد از ترخيص (ماه اول بعد از جراحي)، سه ماه، شش ماه و يك سال پس از جراحي انجام شد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري در ميزان محدوده حركت بيماران بين دو گروه (۱۰۸٫۷±۷٫۵ درجه در روش كلاسيك و ۱۲۲٫۶±۲۶٫۶ درجه در روش سابواستوس) در يك سال بعد از جراحي گزارش شد (P=0.003). ميزان درد بيماران (۱٫۴±۰٫۸ در روش كلاسيك و ۰٫۲±۰٫۵ در روش سابواستوس) يك سال بعد از جراحي در دو گروه تفاوت معني دار آماري داشت (P<0.001). ميانگين توانايي كشش مفصلي از ۳۰ درجه انعطاف بعد از عمل جراحي در گروه سابواستوس صفر درجه (كشش كامل) و در گروه كلاسيك ۳٫۵±۲٫۸ درجه بود (P<0.001).
نتيجه گيري: روش سابواستوس امكان استفاده سريع تر از مفصل زانو را فراهم مي كند و روش غير متهاجم تري نسبت به روش كلاسيك است.