مقاله مقايسه آزمايشگاهي استحکام باند برشي سيستم هاي باندينگ Etch & Rinse و Self-Etch به عاج پس از Nonvital tooth bleaching که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه آزمايشگاهي استحکام باند برشي سيستم هاي باندينگ Etch & Rinse و Self-Etch به عاج پس از Nonvital tooth bleaching
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشي
مقاله باندينگ
مقاله بليچينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اينکه بليچينگ باعث بروز تغييراتي در نسج دنداني شده و بر روي استحکام باند ادهزيوهاي مختلف به عاج تاثيرگذار مي باشد، آگاهي از نوع يا نسل باندينگ هايي که استحکام باند بالاتري را به عاج پس از بليچينگ فراهم مي کنند سودمند مي باشد. لذا هدف از اين مطالعه مقايسه استحکام باند برشي سيستم هاي باندينگ “Etch & Rinse” و “Self-Etch” به عاج پس از “Nonvital Tooth Bleaching” بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي-تجربي، ۴۸ دندان پره مولر سالم انساني انتخاب شدند و از mm5 زير CEJ برش خوردند. به منظور انجام بليچينگ، پس از تهيه حفره دسترسي و خارج کردن نسج پالپ و قراردادن گلاس آينومر نوري در قسمت آپيکال، دندان ها در ۴ نوبت توسط هيدروژن پراکسايد ۳۵% بليچ شدند. پس از قرار دادن دندان ها در آکريل فوري، سايش سطح باکال و اکسپوز شدن عاج، نمونه ها بطور تصادفي مطابق نوع باندينگ مورد استفاده به چهار گروه تقسيم شدند. گروه:۱  Single Bond (SB)، گروه Prime & Bond NT (P&B) :2، گروه ۳ : Clearfil SE Bond (CES) و گروه ۴٫ Opti Bond (OB) :پس از استفاده از باندينگ ها مطابق دستور کارخانه سازنده و قرار دادن کامپوزيت Z100 بر روي آنها، ترموسيکلينگ انجام شده و استحکام باند توسط دستگاه اينسترون با سرعت mm/min 1  تعيين گرديد. اطلاعات توسط آناليزهاي ANOVA و Independent sample t-test مورد بررسي قرار گرفت.
يافته هاCSE : بيشترين ميزان استحکام باند (۱۵٫۱۸MPa) و SB کمترين ميزان آن (۸٫۱۰ MPa) را دارا بود. نتايج حاصله نشان داد که در بررسي تفاوت متغير استحکام باند بين انواع يا نسل هاي مختلف باندينگ ها، به استثناء باندينگ هاي SB و P&B که تفاوت آماري معني داري با هم نداشتند، در ساير موارد تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود. (p<0.05)
نتيجه گيري: باندينگ هاي “Self-etch” دومرحله اي (CSE) نسبت به “Self-etch” يک مرحله اي (OB) يا “Etch & rinse” دومرحله اي SB) و (P&B جهت استفاده بر روي دندان هاي غيرزنده اي که تحت بليچينگ با هيدروژن پراکسايد ۳۵% قرار گرفته اند مناسب ترند.