مقاله مقايسه آزمايشگاهي توانايي مهروموم سازي Pro Root MTA و سمان پرتلند در حفره هاي پرفوراسيون فورکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۲۸۰ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه آزمايشگاهي توانايي مهروموم سازي Pro Root MTA و سمان پرتلند در حفره هاي پرفوراسيون فورکا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرفوراسيون فورکا
مقاله Pro Root MTA
مقاله سمان پرتلند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اتباعي عدنان
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: افسا معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: پرفوراسيون فورکاي دندان يکي از حوادث به هنگام درمان بوده که پيش آگهي درمان اندودنتيک را به گونه اي جدي تحت تاثير قرار مي دهد. پيش آگهي درمان ناحيه پرفوراسيون فورکا وابسته به پيشگيري يا درمان عفونت باکتريايي در ناحيه پرفوراسيون است. بنابراين، استفاده از يک ماده داراي سازگاري بافتي براي ايجاد مهروموم کامل در ناحيه پرفوراسيون داراي اهميت فراوان است.
هدف: هدف اين بررسي، ارزيابي قابليت مهروموم سازي سمان پرتلند و Pro Root MTA در پرفوراسيون فورکا در دندان هاي مولر خارج شده انساني با استفاده از روش نفوذ رنگ بود.
مواد و روش: در اين بررسي تجربي هفتاد دندان مولر منديبل کشيده شده انساني با اپکس کاملا شکل گرفته و ريشه هاي جدا از هم با کمترين پوسيدگي و بي آنومالي گردآوري شدند. حفره هاي دسترسي و پرفوراسيون فورکا در کف پالپ چمبر ايجاد گرديد. ۱۰ دندان به عنوان نمونه هاي شاهد در نظر گرفته شدند. شاهد مثبت شامل ۵ دندان بود، که حفره دسترسي و پرفوراسيون همانند گروه آزمون ايجاد شد، اما در ۵ دندان ديگر پرفوراسيون انجام نگرفت و به عنوان شاهد منفي در نظر گرفته شدند. ۶۰ دندان ديگر در دو گروه آزمون هر گروه شامل ۳۰ دندان بخش بندي گرديدند. ترميم پرفوراسيون در گروه ۱ با Pro Root MTA و در گروه ۲ با سمان پرتلند انجام گرفت. سپس، با استفاده از روش نفوذ رنگ، ريزنشت مورد بررسي قرار گرفت و توسط استريوميکروسکوپ با بزرگنمايي شش برابر مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماري مان ويتني (Mann-Whitney) واکاوي آماري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد، که Pro Root MTA و سمان پرتلند از نظر توانايي مهروموم پرفوراسيون هاي فورکا اختلاف آماري معنادار را نشان نمي دهند.
نتيجه گيري: با توجه به هزينه بالاي Pro Root MTA و توانايي همانند سمان پرتلند در مهروموم پرفوراسيون فورکا، اين ماده (سمان پرتلند) مي تواند جايگزين مناسبي در اين گونه موارد باشد.