مقاله مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت باكتريايي بعد از تهيه فضاي پست در کانال ريشه پرشده با گوتاپرکا و سيلر AH26 يا Dorifil که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۲ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت باكتريايي بعد از تهيه فضاي پست در کانال ريشه پرشده با گوتاپرکا و سيلر AH26 يا Dorifil
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آماده سازي فضاي پست
مقاله ريزنشت
مقاله سيلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال زاده سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مماوي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صورتگر آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي امين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: موفقيت درمان ريشه دندان تاحد زيادي به ايجاد و حفظ يک سيل آپيکالي مناسب بستگي دارد. هدف از اين مطالعه مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت باكتريايي بعد از تهيه فضاي post در کانال ريشه پرشده با گوتاپرکا و سيلر AH26 يا Dorifil بود.
روش كار: در اين مطالعه تجربي ۴۶ دندان پرمولر تک کاناله بدون ترک و پوسيدگي کشيده شده به کار گرفته شدند. دندانها به کمک تکنيک Step Back آماده سازي شدند و با روش لترالي با گوتاپرکا و سيلر پر شدند. در گروه ۱ از سيلر AH26 و در گروه ۲ از سيلر Dorifill استفاده شد. فضاي پست يک هفته پس از پر کردن کانال تا ۵ ميليمتري انتهاي ريشه تهيه گرديد. دندان ها به يک سيستم ارزيابي ريزنشت باکتريال متصل شدند. سپس هر ۴۸ ساعت از قسمت تاجي به کانال ها استاف اپيدرميس افزوده شد. دوره مطالعه ۶۰ روز بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي Chi Square و t-test مورد آناليز آماري قرار گرفتند.
نتايج: در گروه AH26 تعداد ۱۹نمونه و در گروه Dorifil تعداد ۱۸ نمونه در مدت مطالعه دچار ريزنشت شدند. ميانگين زمان بروز ريزنشت در گروه AH26 و Dorifil به ترتيب ۳۷/۱۱±۵۸/۲۲ و ۵۸/۱۰±۹۴/۲۵ روز بود. تفاوتها در تعداد بروز ريزنشت و ميانگين مدت زمان بروز ريزنشت از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه نهايي: تحت شرايط اين مطالعه در صورت باز بودن حفره دسترسي به محيط دهان پس از تهيه فضاي Post علي رغم استفاده از سيلر AH26  و يا Dorifil کانالها آلوده مي گردند و تفاوتي در استفاده از اين دو نوع سيلر وجود ندارد.