مقاله مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت در اينله ها و ترميم هاي مستقيم کامپازيت خلفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت در اينله ها و ترميم هاي مستقيم کامپازيت خلفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله اينله مستقيم
مقاله ترميم کامپازيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاري زاده نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: ساکيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اينله هاي کامپوزيتي، بيشتر پليمريزاسيون کامپوزيت خارج از دهان بيمار اتفاق مي افتد. هدف مقايسه دو روش ترميم دندان به منظور رسيدن به حداقل ريزنشت مي باشد.
روش بررسي: ٣۴ دندان پره مولر به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند.در گروه ترميم کامپوزيت مستقيم حفرات مزيواکلوزال تراشيده شدند. بعد از اچينگ و باندينگ ۱ ميليمتر از کف حفره با کامپوزيتF2  و مابقي آن با کامپوزيت
Nulite F ترميم شد. در گروه اينله مستقيم حفراتي با ابعاد مشابه ولي با ديواره هاي متباعد (۶ – ۵ درجه) تراشيده شدند. سپس کامپوزيت Tetric ceram مستقيما درون حفرات شکل داده شده و درمان شد. بعد از خروج اينله ها در آب جوش براي مدت ۷ دقيقه قرار داده شدند. سطح داخلي اينله ها با ذرات اکسيد آلومينيم هواسايي شد و توسط سمان Rely X درون حفرات چسبانده شدند. پس از ترموسايکلينگ ترميم ها در فوشين ۲ درصد قرار گرفتند. درجه ريزنشت در زير استريوميکروسکپ با بزرگنمايي۴۰ بررسي گرديد. آناليز داده ها به وسيله تست من ويتني انجام شد.
يافته ها: تمام نمونه ها در اين مطالعه از لحاظ درجه ريز نشت در رتبه صفرو رتبه يک قرار گرفته بودند. آناليز داده ها نشان داد که اختلاف معني داري بين دو گروه ديده نمي شود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که عليرغم اينکه در ترميم هاي اينله مستقيم بيشتر پليمريزاسيون در محيط خارج از دهان اتفاق مي افتد ولي ريزنشت کاملا حذف نمي شود. با اين وجود اين نوع ترميم از لحاظ باليني مشابه ترميم هاي مستقيم کامپوزيتي قابل قبول مي باشند.