مقاله مقايسه آستانه تشخيص حس حرکت بيماران با پارگي ليگامان متقاطع قدامي حاد قبل و بعد از جراحي بازسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه آستانه تشخيص حس حرکت بيماران با پارگي ليگامان متقاطع قدامي حاد قبل و بعد از جراحي بازسازي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي
مقاله آستانه تشخيص شروع حركت
مقاله ليگامان متقاطع قدامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدالاسلامي بصير
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي جاه علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي رودسري روشنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تشخيص حس حركت به دنبال پارگي ليگامان متقاطع قدامي دچار اختلال مي شود. جراحي بازسازي در بهبود آستانه تشخيص حس حركت تاثير بسزايي دارد.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه آستانه تشخيص حس حرکت در بيماران با پارگي ليگامان متقاطع قدامي در مرحله حاد قبل و بعد از جراحي باز سازي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه شبه تجربي در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بر روي ۳۰ بيمار مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي حاد انجام شد با نمونه گيري غيراحتمالي ساده انتخاب شدند. نمونه گيري به صورت غيراحتمالي ساده بود. به منظور ارزيابي آستانه تشخيص حركت از دستگاه حركت ممتد غيرفعال استفاده شد. اين آزمون در دو سرعت ۰٫۵ و ۲ درجه بر ثانيه انجام شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي زوج، ميانگين خطاي استاندارد و ضريب همبستگي دروني و اسميرونوف كولموگروف تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين آستانه تشخيص حركت در اندام مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قبل از جراحي بازسازي ۵٫۰۲±۰٫۳۶ و بعد از جراحي  3.23±۰٫۲۵براي سرعت ۰٫۵ متر بر ثانيه و ۱٫۹۵±۰٫۱۶ قبل از جراحي و ۰٫۸۵±۰٫۰۴ بعد از جراحي براي سرعت ۲ متر بر ثانيه به دست آمد. اختلاف آماري در هر دو سرعت در دو مرحله معني دار بود p<0.05)).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد جراحي بازسازي پارگي ليگامان متقاطع قدامي حاد، در بهبود آستانه تشخيص حركت بيماران تاثير بارزي دارد.