مقاله مقايسه آلودگي سبزيجات مصرفي قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفوني و بسته بندي در کارگاه فرآيند سبزي شهرستان سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۳۴ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه آلودگي سبزيجات مصرفي قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفوني و بسته بندي در کارگاه فرآيند سبزي شهرستان سبزوار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي انگلي
مقاله سبزيجات
مقاله کارگاه فرآيند سبزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبربهادري شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: استيري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشفي نژاد مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سبزيجات خوراکي از مهم ترين عوامل انتقال آلودگي هاي انگلي به انسان بوده و تعيين ميزان آلودگي آن ها مورد توجه صاحب نظران مي باشد. بنابراين مطالعه حاضر به منظور مقايسه آلودگي انگلي و غيرانگلي سبزيجات مصرفي شهرستان سبزوار قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفوني و بسته بندي در کارگاه فرآيند سبزي انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي بوده که بر روي ۳۴۵ نمونه از انواع سبزيجات شامل: تره، جعفري، ريحان، گشنيز و شويد از ۳۰ مزرعه کشت سبزي و همچنين تعداد ۲۰۰ نمونه انواع سبزيجات پس از شستشو در کارگاه فرآيند سبزي در طي ماه هاي شهريور تا آذر ۱۳۸۷ انجام گرديد. نمونه ها به روش رسوبي زماني و سپس روش تغليظ به کمک سانتريفوژ مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS.15  و آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که از نمونه هاي اخذ شده از مزارع کشت سبزي، ۱۸۵ نمونه (۶۲/۵۳ درصد) داراي آلودگي هاي انگلي و غيرانگلي بودند که در اين ميان، تره با ۱۴/۳۵ درصد آلودگي حايز رتبه نخست بود و از عوامل انگلي مشاهده شده به ترتيب تخم آسکاريس (۳۲/۲ درصد)، تخم تنيا (۷۴/۱ درصد) و تخم تريکوسترونژيلوس (۵۸/۰ درصد) داراي بيشترين ميزان بودند. اما نتايج بررسي روي نمونه هاي اخذ شده از کارگاه فرآيند سبزيجات نشان داد که تمامي آن ها فاقد آلودگي انگلي بودند و بررسي آماري نيز نشان دهنده تفاوت محسوس در ميزان آلودگي سبزيجات تهيه شده از مزارع کشت و نمونه هاي کارگاه فرآيند سبزي بود.
نتيجه گيري: نتايج حاصله حاکي از عدم وجود آلودگي پس از طي مراحل مختلف در کارگاه فرآيند سبزيجات مي باشد و بدين ترتيب نقش روند انجام شده در حذف آلودگي هاي موجود تاييد مي گردد.