مقاله مقايسه آنتي تيروئيد آنتي بادي ها و ميزان يد ادراري در افراد هيپوتيروئيد با افراد سالم در شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه آنتي تيروئيد آنتي بادي ها و ميزان يد ادراري در افراد هيپوتيروئيد با افراد سالم در شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي تيروئيد آنتي بادي ها
مقاله آنتي تيروپراکسيداز
مقاله آنتي تيروگلوبولين
مقاله يد ادراري
مقاله هيپوتيروئيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي كرم غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زاده ماهاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلالات تيروئيدي از شايع ترين بيماري هاي غدد درون ريز مي باشند. مطالعه حاضر با هدف مقايسه آنتي تيروئيد آنتي بادي ها و يد مصرفي در افراد هيپوتيروئيد با افراد سالم، طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روش ها: طي يک مطالعه مقطعي، به روش نمونه گيري غيراحتمالي آسان مبتني بر هدف تعداد ۷۵ نفر (۲۸ مرد و ۴۷ زن) با سن بين ۲۰ تا ۷۵ سال با تشخيص هيپوتيروئيد (TSH>5mIU/L،T4<60nmol/l ، T3RUP=30 – 40%) به عنوان گروه مورد و ۷۵ نفر که از نظر سن و جنس با گروه مورد يکسان بودند ولي TSH و T4 طبيعي داشتند، به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ميزان يد ادراري، آنتي تيروپراکسيداز (Anti-TPO) وآنتي تيروگلوبولين (Anti-Tg) در دو گروه مقايسه شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري Fisher’s Exact Test و t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و p<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: در بيماران هيپوتيروئيدي به صورت معني داري ميزان يد ادراري کمتر (p<0.0001) و غلظت سرمي Anti-TPO و Anti-Tg از گروه کنترل بيشتر )به ترتيب p<0.0001 وp<0.0001 ) بود. در گروه مورد،  %50افراد سنين بالاتر از ۶۰ سال داراي کمبود يد ادراري بودند.
نتيجه گيري: يکي از دلايل اصلي هيپوتيروئيدي در نمونه هاي مورد مطالعه، بيماري هاي خودايمني تيروئيد بود و به نظر مي رسد علت خودايمني افزايش مصرف يد نباشد. به علاوه در افراد سالخورده مورد بررسي، مشکل کمبود يد همچنان باقي است و لازم است با توجه به شرايط خاص اين افراد، از طرق ديگري اقدام به جبران کمبود يد در آنها نمود.