مقاله مقايسه آنژيوگرافي با توموگرافي کامپيوتري ۶۴ اسلايس و آنژيوگرافي تهاجمي در تشخيص تنگي قابل توجه شرایين کرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه آنژيوگرافي با توموگرافي کامپيوتري ۶۴ اسلايس و آنژيوگرافي تهاجمي در تشخيص تنگي قابل توجه شرایين کرونري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري عروق کرونري
مقاله آنژيوگرافي تهاجمِي عروق کرونري
مقاله سي تي اسکن ۶۴ اسلايس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دقيقي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رشيد رضاجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي احد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورعيسي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدكريمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: معرفي سي تي اسکن ۶۴ اسلايس سبب پيشرفت چشمگيري در تصوير برداري غيرتهاجمي از شرایين کرونري شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه آنژيوگرافي تهاجمي شرايين کرونري و سي تي اسکن ۶۴ اسلايس در تشخيص تنگي قابل توجه شرایين کوروناري مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي گذشته نگر، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفيMDCT ، در تشخيص تنگي هاي قابل توجه شرائين کرونري (کاهش قطر بيشتر يا مساوي ۵۰ درصد که شامل موارد انسداد کامل هم مي شود) با استفاده از يافته هاي CT آنژيوگرافي و آنژيوگرافي تهاجمي براي هر سگمان شرايين کرونري تعيين شدند.
يافته ها: ۱۲۵ بيمار با هر دو روش تشخيصي ارزيابي شدند در بررسي بر اساس مورد بيمار ((perpatient حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي براي MDCT به ترتيب ۹۷٫۶%، ۸۵٫۲%، ۹۵٫۲% و ۹۲% تعيين گرديد. اين ميزان ها در ارزيابي بر اساس رگ به ترتيب ۸۶٫۳%، ۹۲٫۲%، ۸۶٫۸%، ۹۲٫۲% و در ارزيابي بر اساس سگمان به ترتيب ۶۹٫۸%، ۹۴٫۸%، ۶۹% و ۹۵% تعيين گرديد.
نتيجه گيري: مي توان نتيجه گيري کرد که سي تي اسکن ۶۴ اسلايس براي ارزيابي بيماري قابل توجه عروق کرونري در بيماراني با احتمال بيماري شرايين کرونري به عنوان روش تشخيصي High Diagnostic عمل مي کند اما در حال حاضر نمي تواند جايگزين آنژيوگرافي کرونري تهاجمي متداول شود.