مقاله مقايسه آهنگ دوز ناشي از تابش اشعه گاماي محيطي در فضاهاي باز و بسته در استان كردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه آهنگ دوز ناشي از تابش اشعه گاماي محيطي در فضاهاي باز و بسته در استان كردستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاماي محيطي
مقاله آهنگ دوز
مقاله فضاي باز
مقاله فضاي بسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني طوسي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي تابش زمينه و دوز ناشي از آن از اين لحاظ قابل اهميت است كه بشر همواره در معرض اين پرتوها قرار دارد. پرتوهاي يونيزان در برخورد با بدن انسان يا عبور از آن از خود انرژي به جا مي گذارند و انتقال انرژي به بافت زنده، آثار سوء بيولوژيكي به جا مي گذارد. با توجه به اينكه سطح تابش زمينه در فضاهاي باز وبسته متفاوت است و افراد اغلب وقت خود را در فضاي بسته صرف مي كنند در اين تحقيق ميزان تابش گاماي محيطي در شهرهاي استان كردستان براي دو فضاي باز و بسته به طور جداگانه مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
روش: به منظور تعيين آهنگ دوز در فضاي باز در هر شهر چهار ايستگاه در امتداد چهار جهت اصلي و يك ايستگاه در مركز شهر انتخاب گرديد. براي فضاي بسته نيز در هر شهر با توجه به نوع ساختمان هاي موجود دو ايستگاه انتخاب گرديد. در هر يك از ايستگاه ها آهنگ دوز با استفاده از دستگاه سرويمتر RDS-110 در ارتفاع يك متري از سطح زمين، به مدت يك ساعت اندازه گيري گرديد.
يافته ها: ميانگين آهنگ دوز در فضاي باز و بسته، براي شهرهاي استان كردستان برحسب نانوسيورت در ساعت به ترتيب به صورت زير به دست آمد: بانه ۱۳۴ (SD=5) و ۱۶۶ (SD=25)، بيجار ۱۱۳ (SD=17) و ۱۴۱ (SD=8)، ديواندره ۱۱۰ (SD=8) و ۱۳۴ (SD=12)، سقز ۱۰۵ (SD=12) و ۱۳۴ (SD=11)، سنندج ۱۱۰ (SD=12) و ۱۳۳ (SD=4)، قروه ۱۱۴ (SD=20) و ۱۶۰ (SD=4)، کامياران ۹۲ (SD=4) و ۱۱۵ (SD=14)، مريوان ۱۱۰ (SD=9) و ۱۲۲ (SD=18).
نتيجه گيري: ميانگين آهنگ دوز فضاي بسته در بانه ۲۴ درصد، در بيجار ۲۴ درصد، در ديواندره ۲۲ درصد، در سقز ۲۸ درصد، در سنندج ۲۱ درصد، در قروه ۴۰ درصد، در كامياران ۲۵ درصد و در مريوان ۱۱ درصد بيشتر از ميانگين آهنگ دوز در فضاي باز اين شهرها مي باشد.