مقاله مقايسه آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي روستايي و شهري در زمينه عوامل تغذيه اي مرتبط با پوکي و نرمي استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي روستايي و شهري در زمينه عوامل تغذيه اي مرتبط با پوکي و نرمي استخوان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله پوکي استخوان
مقاله خانوار شهري
مقاله خانوار روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظمتي بهار
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رامين
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري موسي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلام ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: نديم ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: مطالعه جاري به منظور مقايسه وضعيت آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي شهري و روستايي درباره نرمي و پوکي استخوان در استان هاي گلستان، سيستان و بلوچستان و بوشهر اجرا شد.
روش کار: روش نمونه گيري در اين مطالعه به صورت خوشه اي بود. مصاحبه شامل پرسش هايي در زمينه آگاهي، نگرش و عملکرد افراد مورد مطالعه در مورد عوامل تغذيه اي مرتبط با نرمي و پوکي استخوان بود.
نتايج: در اين مطالعه، در مجموع تعداد ۲۳۰۶ نفر مورد بررسي قرارگرفتند. آگاهي خانوارهاي شهري نسبت به خانوارهاي روستايي در مورد کلسيم به عنوان يکي از مواد پيشگيري کننده از پوکي و نرمي استخوان، در استان هاي سيستان و بلوچستان،گلستان و بوشهر بيشتر بود (P<0.001). آگاهي خانوارهاي شهري در هر سه استان در زمينه منابع غذايي کلسيم (شير، ماست، پنير و ساير لبنيات) از خانوارهاي روستايي مطلوب تر بود (p<0.01). در حيطه نگرش در مورد پوکي استخوان نيز خانوارهاي شهري وضعيت بهتري داشتند (p<0.01). مصرف روزانه شير پاستوريزه نيز در خانوارهاي شهري از اهميت بيشتري برخوردار بود (P<0.01).
نتيجه گيري: بررسي عملکرد خانوارهاي واجد زنان باردار و شيرده نشانگر اين بود که مصرف روزانه شير در خانوارهاي شهري و روستايي در نواحي مورد بررسي اختلاف معني داري نداشت. وضعيت عملکرد خانوارهاي واجد شيرخوار نشان داد که نحوه قرار دادن نوزادان در مقابل آفتاب (به طور مستقيم يا از پشت شيشه) در خانوارهاي شهري و روستايي تفاوت معني داري نداشت. بر اساس نتايج اين مطالعه، ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد خانوار هاي روستايي نسبت به پوکي و نرمي استخوان نامطلوب ارزيابي شد.