مقاله مقايسه ابعاد عضله Longus Colli به وسيله اولتراسونوگرافي در بيماران مبتلا به درد مزمن گردن غيراختصاصي و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ابعاد عضله Longus Colli به وسيله اولتراسونوگرافي در بيماران مبتلا به درد مزمن گردن غيراختصاصي و افراد سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ستون فقرات گردني
مقاله اولتراسونوگرافي
مقاله عضلهLongus Colli
مقاله درد گردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: محسني بندپي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اندازه عضله تعيين كننده مناسبي از عملكرد عضله است. نقش ويژه اي براي عضله Longus Colli در ثبات ستون فقرات گردني ثابت شده است. اين مطالعه به منظور مقايسه اندازه عضله Longus Colli به وسيله اولتراسونوگرافي در افراد سالم و بيماران مبتلا به درد مزمن گردن غيراختصاصي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد شاهدي روي ۲۰ بيمار (۱۰ مرد و ۱۰ زن) مبتلا به درد دو طرفه گردن مراجعه کننده به كلينيك فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و ۲۰ فرد سالم (۱۰ مرد و ۱۰ زن) كه هيچ گونه ضايعه يا دردي در گردن نداشتند؛ در سال ۱۳۸۷ انجام شد. تصويربرداري به وسيله اولتراسونوگرافي از عضله Longus Colli در ناحيه ۲سانتي متر پايين تر از غضروف تيروئيد در دو گروه مورد و شاهد انجام شد. سطح مقطع (سانتي مترمربع) و شكل عضله (تقسيم پهنا بر ضخامت) اندازه گيري شد. از آزمون آماري تي براي مقايسه سطح مقطع و شکل عضله در دو گروه به تفکيک سمت راست و چپ استفاده گرديد.
يافته ها: سطح مقطع عضله Longus Colli سمت راست و چپ گروه شاهد به ترتيب ۰٫۸۵±۰٫۱۱ سانتي مترمربع و ۰٫۸۶±۰٫۱۲ سانتي متر مربع بود. اين مقدار در سمت راست و چپ گروه مورد ۰٫۷۶±۰٫۱۱ سانتي متر مربع و ۰٫۶۸±۰٫۰۷ سانتي متر مربع به دست آمد که به طور معني داري بزرگ تر بود (P<0.05). همچنين شکل عضلهLongus Colli  در سمت راست و چپ گروه شاهد به ترتيب ۱٫۱۸±۰٫۱۷ سانتي متر و ۱٫۱۶±۰٫۱۹ سانتي متر بود که نسبت به شکل عضله Longus Colli سمت راست و چپ گروه مورد که به ترتيب ۱٫۵۰±۰٫۲۵ سانتي متر و ۱٫۵۰±۰٫۲۷ سانتي متر به دست آمد؛ به طور معني داري کوچک تر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که سطح مقطع عضله Longus Colli در بيماران مبتلا به درد مزمن گردن در مقايسه با افراد سالم كوچك تر و شكل آن بزرگ تر است.