مقاله مقايسه اثرات تزريق هورمون هاي اوواپريم، HCG و عصاره هيپوفيز بر کيفيت اسپرم توليدي در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات تزريق هورمون هاي اوواپريم، HCG و عصاره هيپوفيز بر کيفيت اسپرم توليدي در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي کپور
مقاله اوواپريم
مقاله HCG
مقاله هيپوفيز
مقاله پارامترهاي اسپرم شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي چنگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثرات تزريق هورمون هاي اوواپريم، HCG و عصاره هيپوفيز روي پارامترهاي اسپرم شناختي مولدين نر کپور پرورشي مورد بررسي قرار گرفت. ميزان حجم اسپرم دهي و درصد اسپرم هاي متحرک در بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري داشت (۰٫۰۱>P)، به طوري که بيشترين ميزان حجم اسپرم دهي در تيمارهاي هيپوفيز و اوواپريم (۴٫۰۴ ± ۱۲٫۷۸ و ۴٫۹۶ ± ۱۲٫۰۰ ميلي ليتر، به ترتيب) و بالاترين مقدار درصد اسپرم هاي متحرک در تيمار هيپوفيز مشاهده شدند (۱٫۷۹% ± ۸۷٫۴۲). بين ميزان اسپرماتوکريت در تيمارهاي مختلف اختلاف معني داري وجود داشت (۰٫۰۱>P) و بيشترين ميزان اسپرماتوکريت در تيمار اوواپريم مشاهده شد (۱٫۲۶ ± ۸۰٫۸۶). تراکم اسپرم در بين تيمارها داراي تفاوت معني دار بود (۰٫۰۵>P) به گونه ايي که در تيمارهاي اوواپريم و هيپوفيز بيشتر از بقيه بود (۱۰۹× ۰٫۱۸ ± ۲٫۳۸ و ۱۰۹×۰٫۱۴ ± ۲٫۲۹، به ترتيب). طول دوره تحرک اسپرم هم در بين تيمارها داراي اختلاف معني دار بود (۰٫۰۱>P) و بيشترين ميزان آن در تيمار هيپوفيز مشاهده شد (۷٫۶۹ ± ۷۴٫۸۰ ثانيه). ميانگين pH در بين تيمارهاي مختلف داراي اختلاف معني دار بود (|۰٫۰۱>P) و بيشترين آن در تيمار هيپوفيز مشاهده شد (۰٫۱۵ ± ۸٫۳۶). نتايج اين تحقيق نشان داد که تزريق هورمون هاي اوواپريم و غده هيپوفيز در مقايسه با هورمون HCG موجب افزايش کيفيت پارامترهاي اسپرم شناختي ماهي کپور معمولي پرورشي مي شوند.