مقاله مقايسه اثرات شير ميش، جايگزين شير و سه نوع جيره آغازين بر سنتز پروتئين ميکروبي، فراسنجه هاي تخميري شکمبه، متابوليت هاي خون و ادرار بره هاي شيرخوار نژاد دالاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۶۱ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات شير ميش، جايگزين شير و سه نوع جيره آغازين بر سنتز پروتئين ميکروبي، فراسنجه هاي تخميري شکمبه، متابوليت هاي خون و ادرار بره هاي شيرخوار نژاد دالاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جايگزين شير
مقاله جيره آغازين
مقاله بره شيرخوار
مقاله فراسنجه هاي تخميري
مقاله سنتز پروتئين ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره باش آشورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قورچي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: تربتي نژاد نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش به منظور بررسي امکان پرورش بره هاي شيرخوار با جايگزين شير تجارتي و اثرات تغذيه جيره هاي آغازين با نسبت هاي مختلف کنسانتره بر سنتز پروتئين ميکروبي، فراسنجه هاي تخميري شکمبه، متابوليت هاي خون و ادرار انجام شد. تعداد ۳۰ راس بره نر نژاد دالاق به سن ۱±۳ روزگي پس از دريافت ۴۸ ساعت آغوز، از مادران جدا، به طور تصادفي به ۶ گروه ۵ راسي تقسيم و در قفس هاي انفرادي قرار داده شده، با ۶ تيمار آزمايشي تا سن ۹۰ روزگي تغذيه شدند. روش آماري مورد استفاده طرح کاملا تصادفي در قالب آزمايش فاکتوريل ۲×۳ که در آن عامل اول اثر غذاي مايع (شير مادر و جايگزين شير) و عامل دوم اثر جيره هاي آغازين (جيره اول ۱۰۰ درصد کنسانتره آغازين، جيره دوم داراي ۶۷ درصد کنسانتره آغازين و ۳۳ درصد يونجه خشک، جيره سوم داراي ۳۳ درصد کنسانتره آغازين و ۶۷ درصد يونجه خشک) بود. ميانگين pH، کل اسيدهاي چرب فرار و نيتروژن آمونياکي مايع شکمبه، نيتروژن اوره اي و بتاهيدروکسي بوتيرات سرم خون، ترکيبات پوريني ادرار، پورين هاي ميکروبي و شاخص هاي سنتز پروتئين ميکروبي در بين بره هاي تغذيه شده با شير ميش و شير جايگزين اختلاف آماري معني دار نداشت. ميانگين pH و کل اسيدهاي چرب فرار مايع شکمبه(P<0.01)  و بتا هيدروکسي بوتيرات سرم خون، پورين هاي ميکروبي دفعي ادرار و نيتروژن ميکروبي در بين بره هاي تغذيه شده با جيره آغازين داراي ۱۰۰ درصد کنسانتره با دو جيره ديگر، ميانگين نسبت آلانتويين به کراتينين و مجموع پورين هاي دفعي ادرار(P<0.05)  در بره هاي تغذيه شده با هر سه جيره آغازين به طور معني داري متفاوت بود. اين آزمايش نشان داد که تغذيه جايگزين شير به بره هاي شيرخوار هيچ گونه اثري در فراسنجه هاي تخميري مايع شکمبه، سرم خون و سنتز پروتئين ميکروبي در مقايسه با شير ميش نداشت، در حالي که تغذيه بره هاي شيرخوار با جيره آغازين داراي نسبت کنسانتره بالاتر سبب سنتز پروتئين ميکروبي بيشتر و بهبود برخي فراسنجه هاي تخميري شکمبه و خون شد.