مقاله مقايسه اثرات ضد باکتريايي عصاره اتانولي برگ گردوي ايراني با دهان شويه کلرهگزيدين بر روي استرپتوکک موتانس و استرپتوکک سانگوئيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات ضد باکتريايي عصاره اتانولي برگ گردوي ايراني با دهان شويه کلرهگزيدين بر روي استرپتوکک موتانس و استرپتوکک سانگوئيس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات ضد باکتريايي
مقاله برگ گردو
مقاله استرپتوکک موتانس
مقاله استرپتوکک سانگوئيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان كوپايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دريس فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استرپتوکک هاي موتانس و سانگوئيس به عنوان عواملي در ايجاد پوسيدگي دندان محسوب مي گردند. اخيرا تحقيق و استفاده از داروهاي گياهي رو به افزايش است. لذا اين مطالعه با هدف مقايسه اثرات ضد باکتريايي عصاره اتانولي برگ گردو با دهان شويه کلرهگزيدين روي اين باکتري ها انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، پس از جمع آوري برگ گردو، عصاره اتانولي گياه تهيه و اثرات ضد ميکروبي عصاره و کلر هگزيدين به روش چاهک – ديفيوژن و تعيين حداقل غلظت ممانعت کنندگي از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگي باکتري (MBC) با روش ميکرودايلوشن عليه استرپتوکک هاي موتانس و سانگوئيس انجام شد، آميکاسين (سي ميکروگرم) به عنوان کنترل مثبت به کار رفت. ميزان ترکيبات فنلي کل به روش فولين – سيتوکالتيو اندازه گيري شد. داده ها بر اساس مشاهده نتايج آزمايشگاهي در چک ليست جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS  ويرايش ۱۶ و آزمون Mann-Whitney مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مقدار MIC عصاره اتانولي برگ گردو براي استرپتوکک هاي موتانس و سانگوئيس به ترتيب ۱۲۵ و ۱۵٫۶ ميلي گرم در ميلي ليتر بود. ميزان هاله عدم رشد عصاره براي استرپتوکک موتانس کمتر از کلر هگزيدين (P=0.000) و در مورد استرپتوکک سانگوئيس اختلاف معني داري نشان داده نشد (P=0.058) ميزان ترکيبات فنولي ۴۱۰±۱۴٫۴۳ ميلي گرم در گرم بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که عصاره برگ گردو داراي اثر ضد ميکروبي عليه باکتري هاي مذکور بوده و مي تواند به عنوان فرآورده اي آنتي سپتيک در پيشگيري و درمان پوسيدگيهاي دنداني حاصل از اين ميکروارگانيسم ها جايگزين گردد.