مقاله مقايسه اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هاي گياه بومادران زرد و سنبله بر روي التهاب کوتاه مدت ناشي از ادجوانت کامل فروند در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هاي گياه بومادران زرد و سنبله بر روي التهاب کوتاه مدت ناشي از ادجوانت کامل فروند در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هايپرآلژزي
مقاله التهاب
مقاله عصاره
مقاله بومادران زرد
مقاله سنبله
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكيه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اختر
جناب آقای / سرکار خانم: شاردي مناهجي هما
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زرين قلم مقدم جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سيستم ايمني يکي از عوامل مهم دخيل در اتيولوژي و پاتوفيزيولوژي التهاب است. گياهان دارويي يکي از عوامل غيراختصاصي تعديل کننده فعاليت سيستم ايمني مي باشند. بر همين اساس و با توجه به نقش مهم سايتوکاين IL-6 در القا التهاب و هايپرآلژزي، طي اين مطالعه اثرات عصاره هاي متانوليک و چربي زدايي شده گياهان بومادران زرد (Achillea Santolina) و سنبله (Stachys Athorecalyx) بر روي التهاب کوتاه مدت ناشي از تزريق ادجوانت کامل فروند (Complete Freund’s adjuvant, CFA) در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: التهاب در روز صفر با تزريق کف پايي CFA القا شد. عصاره هاي متانوليک و چربي زدايي شده هر دو گياه از بخش هاي هوازي آن ها تهيه شده و به صورت روزانه تا ۶ روز پس از تزريق CFA به صورت داخل صفاقي مورد استفاده قرار گرفت. دوزهاي ۵۰، ۱۰۰و۲۰۰ ميلي گرم به ازاي يک گيلوگرم از عصاره هاي هر گياه براي تزريق استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه بيان گر اثرات وابسته به دوز عصاره گياهان بومادران زرد و سنبله بر روي ادم هايپرآلژزي و سطوح سرمي IL-6 در طي التهاب بود. تجويز عصاره هاي متانوليک. چربي زدايي شده گياه سنبله به طور معني داري باعث کاهش علایم التهابي شد و تفاوت مشخصي در تاثير اين دو نوع عصاره وجود نداشت. در مورد گياه بومادران زرد تنها عصاره متانوليک آن داراي اثرات ضد التهابي معني داري طي اين مطالعه بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که از يک سو عصاره هاي گياهان سنبله و بومادران در کاهش وابسته به دوز علایم التهابي به ويژه هايپرآلژزي، ادم و IL-6 سرمي طي التهاب کوتاه مدت ناشي از تزريق CFA موثر بوده و از سوي ديگر دوز و عوامل موثر ضد التهابي عصاره هاي اين دو گياه با هم متفاوت مي باشد که نياز به بررسي هاي بيش تري دارد.