مقاله مقايسه اثرات نوروپروتكتيو عصاره تام الكلي وآبي ريشه و برگ Salvia staminea بر دژنراسيون مركزي موتو نورون هاي نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در رت نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات نوروپروتكتيو عصاره تام الكلي وآبي ريشه و برگ Salvia staminea بر دژنراسيون مركزي موتو نورون هاي نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در رت نژاد ويستار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دژنراسيون
مقاله نوروپروتكتيو
مقاله سا لويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده آخرت هما
جناب آقای / سرکار خانم: قدمياري طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گياه Salvia staminea از خانواده نعناع داراي اثرات مفيدي بر روي سيستم عصبي بوده و همچنين داراي اثرات آنتي اكسيداني و ضد التهابي مي باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين اثرات نوروپروتكتيوي عصاره تام الكلي وآبي سالويا بر روي نورون هاي حركتي نخاع رت نژاد ويستار صورت پذيرفته است.
مواد و روش ها: در يك پژوهشي تجربي و آزمايشگاهي ۵۴ رت نر نژاد ويستار در ۹ گروه ۶ تايي مشتمل بر گروه هاي كنترل، كمپرسيون، تيمار A (عصاره الكلي ريشه در دوزهاي ۲۵، ۵۰ و ۷۵ ميلي گرم بر كيلوگرم)، تيمار B (عصاره آبي ريشه در دوزهاي ۲۵ و ۵۰ ميلي گرم بر كيلوگرم)، تيمارC  (عصاره آبي برگ دوز ۵۰ ميلي گرم بر كيلوگرم) و تيمار D (عصاره الكلي برگ دوز ۷۵ ميلي گرم بر كيلوگرم) تقسيم شدند. در گروه هاي كمپرسيون و تيمار ۲۸ روز پس از ايجاد ضايعه در نورون هاي حركتي آلفا، از عصب سياتيك پاي راست رت نمونه برداري و پس از پاساژ بافتي برش هاي ۷ ميكروني تهيه و با آبي تلوئيدين رنگ آميزي شدند. شمارش نورون هاي حركتي شاخ قدامي نخاع به روش استريولوژي ودايسكتور انجام شد.
يافته ها: دانسيته تعداد نورون ها در رت هاي تيمار ‏شده با عصاره تام آبي و الكلي برگ در دوزهاي آبي ۵۰ ميلي گرم بر كيلوگرم و عصاره الكلي ريشه در دوز ۷۵ ميلي گرم بر كيلوگرم در مقايسه با گروه كمپرسيون داراي اختلاف معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش اثبات كننده اثرات نوروپروتكتيوي اين عصاره ها برروي نورون هاي حركتي شاخ قدامي نخاع مي باشد.