مقاله مقايسه اثرات پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزادان حاصل از سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزادان حاصل از سزارين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارين
مقاله پروپوفول
مقاله تيوپنتال سديم
مقاله نوزاد
مقاله آپگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: کريم پور حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ياري ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: معمولا براي القا بيهوشي در سزارين از تيوپنتال سديم استفاده مي شود و يکي از داروهاي جايگزين آن پروپوفول است. با توجه به تفاوت اثرات هموديناميک اين دارو و تناقضاتي که در مطالعات مختلف وجود دارد بر آن شديم اثرات پروپوفول و تيوپنتال سديم را بر روي مادر و نوزاد مقايسه کنيم.
روش ها: مطالعه به صورت کارآزمايي باليني دوسوکور در مادران باردار ترم کانديد سزارين انجام شد. بيماران به صورت تصادفي در دو گروه ۳۰ نفره قرار گرفتند. در يک گروه براي القا بيهوشي از پروپوفول و در گروه ديگر از تيوپنتال سديم استفاده شد و سپس ضربان قلب، وضعيت تنفسي و رنگ پوست نوزادان در ثانيه سي ام و نيز آپگار دقيقه اول و پنجم آن ها بررسي و ثبت شد. همچنين فشار خون و ضربان قلب مادران، پنج دقيقه قبل و بعد از اينداکشن ثبت شد.
يافته ها: بين وضعيت تنفسي و رنگ پوست نوزادان در ثانيه سي ام در دو گروه، تفاوت معنادار آماري وجود نداشت ولي ضربان قلب ثانيه سي ام نوزاداني که در گروه القا با پروپوفول قرار داشتند کم تر از نوزاداني بود که در گروه تيوپنتال بودند. بين آپگار دقيقه يک و پنج نوزادان و ضربان قلب و فشار خون مادران در دو گروه، تفاوت معنادار آماري وجود نداشت (P>0.05).
 نتيجه گيري: از آن جايي که تجويز پروپوفول، تاثير سويي بر هموديناميک مادر و وضعيت باليني نوزاد نداشت مصرف اين دارو به ويژه در موارد خاص مي تواند راه گشا باشد.