مقاله مقايسه اثرات پماد موضعي کالاندولا و عصاره آبي صمغ گياه انزروت (Astragalus fasciculifolius) بر التيام زخم هاي ايجاد شده در پوست خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات پماد موضعي کالاندولا و عصاره آبي صمغ گياه انزروت (Astragalus fasciculifolius) بر التيام زخم هاي ايجاد شده در پوست خرگوش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صمغ گياه انزروت
مقاله کالاندولا
مقاله التيام زخم
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني دهبكري شاهو
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدياني سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع قره باغ موسي
جناب آقای / سرکار خانم: عسل فروش رضاييه علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكرادي لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کتب پزشکي باستاني ايران از جمله قانون در طب شيخ الرييس ابوعلي سينا، ترکيبات گياهي مختلفي براي التيام زخم پيشنهاد شده است. در اين مطالعه اثر التيامي صمغ گياه انزروت (کنجده) به لحاظ هيستوپاتولوژيک با پماد موضعي کالاندولا مورد مقايسه قرار گرفته است. سه گروه پنج تايي از خرگوش هاي بالغ با شرايط تقريبا يکسان، انتخاب شده و روي پوست ناحيه پشت هر يک زخمي به قطر تقريبي ۱cm ايجاد گرديد و در کل دوره هاي زماني التيام منطبق بر روزهاي ۳، ۷، ۱۴ و ۲۸ در نظر گرفته شد. گروه اول با صمغ گياه انزروت و گروه دوم با کالاندولا تيمار شده و گروه سوم (شاهد) دارويي دريافت نکرد. معيار ارزيابي بر مبناي فاکتورهاي انقباض زخم، ميزان تشکيل بافت گرانوله و بروز يا عدم بروز عفونت ثانويه و نيز رتبه بندي اين فاکتورها با نمادهاي I و II و III تعيين شد. در گروه اول (صمغ انزروت) روند التيام از ابتدا تا انتهاي دوره رضايتبخش بود و بخصوص در ابتدا نسبت به دو گروه ديگر پيشرفت بهتري داشت. در گروه دوم (کالاندولا) روند التيام زخم ها در هفته اول حتي نسبت به گروه سوم (شاهد) نيز کندتر بود، اما پس از آن تسريع شد. نتيجه اينکه صمغ انزروت داراي اثر التيامي مناسبي از ابتدا تا آخر دوره است. در نهايت، مقايسه روند التيام در دو گروه اول و دوم به لحاظ کمي (زمان نهايي دوره التيام) و کيفي (ميزان تشکيل بافت گرانوله، ميزان انقباض، رويش مجدد مو در موضع) تقريبا در يک سطح، ارزيابي گرديد.